Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC61
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE L 151 z 7.6.2019, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Na mocy rozporządzenia (art. 3 ust. 1) zabrania się wprowadzania do Unii Europejskiej dóbr kultury, o których mowa w części A załącznika do rozporządzenia, jeśli zostały one nielegalnie wyprowadzone z terytorium państwa, w którym powstały lub zostały odkryte (zasada ogólnego zakazu).
Zgodnie z art. 11 akapit pierwszy, państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonywania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Zasada ogólnego zakazu ma zastosowanie od dnia 28 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 11 akapit 2 rozporządzenia, w tym terminie państwa członkowie powiadamiają Komisję o przepisach dotyczących sankcji mających zastosowanie w przypadku wprowadzania dóbr kultury z naruszeniem art. 3 ust. 1 oraz o związanych z nimi środkach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest penalizacja nielegalnego wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozporządzeniu dóbr kultury.
W tym celu proponuje się̨ zmianę̨ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378), polegającą na dodaniu art. 108a w brzmieniu:
„Art. 108a 1. Kto wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dobro kultury określone w części A załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE L 151 z 07.06.2019, str. 1), wyprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym dobro kultury powstało lub zostało odkryte, z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych tego państwa, jeżeli naruszenie to stanowiło w tym państwie przestępstwo podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie.
3. Sąd może orzec przepadek dobra kultury, chociażby nie stanowiło ono własności sprawcy.”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKDNiS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Gawin Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKDNiS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry