Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC45
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1 i  Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69), zmieniła wymagania dotyczące miejsc pracy klasyfikowanych do terenów kontrolowanych, zwiększające ochronę przed promieniowaniem jonizującym i rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych, z jednoczesnym zwiększeniem dostępu do tych terenów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze przedmiot regulacji jedynym możliwym rozwiązaniem opisanego problemu jest wydanie rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. poz. 910).
Efektem tych zmian będzie zapewnienie najwyższego poziomu ochrony radiologicznej pracownikom i osobom z ogółu ludności, poprzez:
- kontrolę dostępu do terenu kontrolowanego zgodnie z postanowieniami pisemnej procedury obowiązującej w jednostce organizacyjnej;
- nałożenie obowiązku zaopatrzenia pracowników wykonujących pracę na terenie kontrolowanym w środki ochrony indywidualnej odpowiadające występującemu zagrożeniu;
- zapewnienie kontroli dozymetrycznej obszaru bezpośrednio przylegającego do terenu kontrolowanego, na którym występuje możliwość rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych;
- dodanie obowiązku określenia energii promieniowania oraz pomiar i identyfikację skażeń promieniotwórczych ze wskazaniem na ich rodzaj oraz stan fizyczny i chemiczny.
Jednocześnie rekomendowane rozwiązanie umożliwia dostęp do terenu kontrolowanego opiekunom pacjentów poddanych zabiegom diagnostycznym lub terapeutycznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry