Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD241
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1917) wprowadzono od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakaz wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych. Wprowadzenie powyższego zakazu oznacza, że podmioty zajmujące się handlem jak również producenci rolni zostali pozbawieni możliwości sprzedaży m.in. chryzantem, które tradycyjnie kupowane są na groby w związku z obchodzonym w tym czasie Świętem Wszystkich Świętych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia ma na celu uruchomienie w 2020 r. pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się handlem jak również dla producentów rolnych, którzy w związku z wprowadzeniem zakazu wstępu na teren cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada 2020 r. i związanymi z tym utrudnieniami w handlu nie mogli zbyć chryzantem. Wysokość pomocy będzie ustalana jako suma iloczynu liczby chryzantem doniczkowych lub ciętych oddanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym albo podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, oraz stawki pomocy. Proponuje się aby stawki pomocy były zróżnicowane i wynosiły:
1) 20 zł z sztukę chryzantemy doniczkowej;
2) 3 zł za sztukę chryzantemy ciętej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry