Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD319
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównymi celami projektu są:
- dokonanie szeregu zmian w ustawie kombatanckiej zmierzających do: aktualizacji i doprecyzowania jej przepisów; usunięcia z niej przepisów niestosowanych; uproszczenia procedur rozpoznawania wniosków o status kombatanta i ofiary represji; uniemożliwienia zachowania uprawnień przez osoby nie posiadające żadnych zasług dla niepodległości Polski czy wręcz podejmujących działania przeciwko polskim obywatelom szybszego wykonywania decyzji o pozbawieniu uprawnień kombatanckich; umożliwienia wznawiania
postępowań administracyjnych w przypadku pojawienia się nowych dokumentów w sprawie w terminach dłuższych, niż to jest przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego;
- poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących żołnierzom represjonowanym politycznie w latach 1949 – 1959;
- umożliwienie osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez władze III Rzeszy i ZSRR, będącym w trudnej sytuacji materialnej, otrzymywania pomocy pieniężnej od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwanego dalej „Szefem Urzędu”;
- umożliwienie cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, otrzymywania pomocy pieniężnej od Szefa Urzędu, a także przyznania im dodatkowego świadczenia – ryczałtu energetycznego;
- uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem świadczeń przysługujących działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych oraz przekazywanie przysługujących świadczeń tym osobom za granicę, jak również doprecyzowanie kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych;
- umożliwienie odformalizowanego odzyskania książek inwalidy wojennego tym wszystkim kombatantom, którym wskutek niewłaściwej interpretacji przepisów wydano legitymacje osoby represjonowanej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy dotyczy obszaru uprawnień przysługujących kombatantom oraz osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych, osobom deportowanym i wywiezionym  do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR,  cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, jak również działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Projektowane zmiany zasadniczo dotyczą:
I. Kombatanci  oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:
- uchylenia przepisów niestosowanych, gdyż ich adresaci (tj. uczestnicy I wojny  światowej, powstań śląskich, powstania wielkopolskiego czy członkowie Brygad Międzynarodowych) już nie żyją;
- uchylenia nierealizowanych od 2000 r. przepisów nakładających na gminy obowiązek udzielania pomocy pieniężnej kombatantom i ofiarom represji będącym w trudnej sytuacji  materialnej, gdyż pomoc ta jest od wielu lat udzielana wyłącznie przez Szefa Urzędu;
- wprowadzenia zasady nie wliczania do dochodu ubiegającego się o pomoc pieniężną kombatanta niektórych świadczeń z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, analogicznie, jak to ma miejsce przy udzielaniu pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych;
- uzupełnienia luki w prawie dotyczącej wymogu posiadania  obywatelstwa polskiego. Do  tej pory wymóg posiadania obywatelstwa polskiego – jako warunku korzystania z uprawnień określonych w ustawie – dotyczył tylko kombatantów i osób represjonowanych, nie dotyczył zaś pozostałych po nich wdów. Sytuacja ta uprzywilejowywała wdowy – proponowana   zmiana usuwa ten mankament.;
- nieprzyznawania uprawnień kombatanckich (lub ich pozbawianie) członkom tych oddziałów
  partyzantki sowieckiej, które prowadziły działania przeciwko polskim obywatelom i polskim
  oddziałom, co miało miejsce szczególnie często na terenach dawnych Kresów RP;
- usunięcia z katalogu środków dowodowych, wykorzystywanych w postępowaniu o przyznanie uprawnień kombatanckich, rekomendacji wniosków wystawianych przez stowarzyszenia kombatanckie;
- umożliwienia wznowienia postępowania w przedmiocie uprawnień kombatanckich  w sytuacji, kiedy pojawią się w sprawie nowe dowody dzięki coraz szerszemu dostępowi do archiwaliów wytworzonych po 1944 r.;
- uniemożliwienia zachowania uprawnień kombatanckich przyznanych przed 1991 r. żołnierzom ludowego Wojska Polskiego, którzy w latach 1945-1947 walczyli wyłącznie z niepodległościowym podziemiem lub w ogóle nie uczestniczyli w działaniach zbrojnych. Jeśli jednak żołnierze służący w tym okresie walczyli z UPA lub Werwolfem, to – nawet wtedy, gdy walczyli również z niepodległościowym podziemiem –  uprawnienia będą mogli zachować. Jest to zatem powrót do stanu prawnego istniejącego przed 1997 r., czyli przed zmianami wprowadzonymi do ustawy kombatanckiej.;
- wprowadzenia rozwiązania polegającego na pozbawieniu uprawnień kombatanckich z chwilą wydania decyzji przez Szefa Urzędu.
II. Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach  budowlanych:
- zrównania przysługującego świadczenia pieniężnego do kwoty 209,59 zł tym wszystkim żołnierzom przymusowo zatrudnianym, którzy obecnie otrzymują to świadczenie w kwocie niższej, a uwarunkowanej od liczby miesięcy pozostawania w przymusowym zatrudnieniu;
- przyznania prawa do dodatku kompensacyjnego, obecnie w wysokości 31,44 zł,  na zasadach określonych dla kombatantów;
- przyznania prawa do pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu na zasadach  analogicznych, na jakich ta pomoc jest udzielana kombatantom, osobom represjonowanych oraz działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych;
- przyznania prawa pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów;
- przyznania prawa do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz uzyskanie świadczenia specjalistycznego bez skierowania lekarza ogólnego.
III.  Osoby deportowane i wywiezione do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR:
-  przyznania prawa do pomocy pieniężnej osobom  deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR udzielanej przez Szefa Urzędu.
IV.   Cywilne niewidome ofiary działań wojennych:
- przyznania prawa do ryczałtu energetycznego, obecnie wysokość tego ryczałtu wynosi 166,05zł;
- przyznania prawa do pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu.
V. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych:
- uregulowania  zbiegu uprawnień do świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych z uprawnieniem do dodatku kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego przyznanego na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. W przypadku zbiegu prawa
będzie przysługiwało prawo do świadczeń przysługujących z jednej ustawy zgodnie z wyborem osoby uprawnionej;
- doprecyzowania kwestii przetwarzania niektórych danych osobowych w postępowaniach o przyznanie  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;
- umożliwienia przekazywania  działaczom opozycji  antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych zamieszkałym za granicą należnych im  świadczeń.

Projektowane zmiany dotyczą również przepisów dostosowujących w zakresie grupy przepisów dotyczących: podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 

Projekt ustawy zawiera także przepisy:
- na podstawie których osoby, które zostały inwalidami wskutek prowadzenia działalności kombatanckiej, a którym wydano legitymacje osoby represjonowanej, będą mogły automatycznie otrzymać książki inwalidy wojennego. Warunkiem dokonania takiej wymiany dokumentów będzie przedłożenie organowi rentowemu zaświadczenia Szefa Urzędu, iż pobyt w niewoli,  więzieniu czy obozie był konsekwencją prowadzenia przez wnioskodawcę działalności kombatanckiej lub działalności z nią równorzędnej w rozumieniu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- regulujące kwestię wypłaty świadczeń dla osób, którym przyznano już świadczenia na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i ustawy o kombatantach oraz niektórych    osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- przesądzające  o zachowaniu prawa do świadczeń dla wdów albo wdowców po kombatantach, którzy nie spełniliby wprowadzonego nowelizacją w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego warunku posiadania obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 czerwca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.07.2018
Rejestr zmian