BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r698656824378,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-zmiany-Programu-Operacyjnego-Polska-Wsc.html
2020-08-15, 18:22
Numer projektuIC14
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawą prawną podjęcia uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 jest art. 14ka ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Zmiany wprowadzane w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW) są związane z przeglądem wyników (tzw. przeglądem śródokresowym) i wykorzystaniem środków rezerwy wykonania, zgodnie z art. 20-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR (dalej: rozporządzenie ogólne). Wprowadzane zmiany w POPW wynikają również z rekomendacji badania pn. Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania (dalej: badanie mid-term POPW) oraz doświadczeń z wdrażania POPW. Wprowadzane zmiany przyczynią się do optymalnego wykorzystania alokacji programu i zwiększenia efektywności interwencji publicznej POPW.
Szczegółowy zakres zmian w Programie zostanie przyjęty przez Komitet Monitorujący POPW w czerwcu 2019 r.
Przyjęcie przez Radę Ministrów projektowanej uchwały, umożliwi oficjalne negocjacje i zatwierdzenie zmian POPW przez Komisję Europejską zgodnie z art. 30 rozporządzenia ogólnego. Uchwała Rady Ministrów stanowi potwierdzenie przyjęcia przez Radę Ministrów projektu zmian POPW.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

POPW to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości (I oś priorytetowa) oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską i drogi (II oś priorytetowa) oraz kolej (III oś priorytetowa).
Projekt zmian przewiduje przydzielenie środków rezerwy wykonania do docelowych osi priorytetowych w Programie, w świetle wniosków i rekomendacji z badania mid-term POPW oraz oczekiwań interesariuszy POPW. Zmiany pozwolą na optymalizację wykorzystania alokacji programu, zwiększą skuteczność i efektywność interwencji publicznej. Sposób mierzenia efektów POPW nie zmienia się, przy czym dla niektórych wskaźników produktu i rezultatu określonych w Programie wprowadza się korekty w ich wartościach docelowych, w ślad za zmianami alokacji. Zmiany nie prowadzą do zmiany dotychczasowego zakresu interwencji POPW.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.09.2019
Rejestr zmian