Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID241
Tytuł

Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualizacja Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) - SRKL - wynika z przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) - SOR.
Przyjęcie SOR, nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju, spowodowało konieczność weryfikacji i aktualizacji dotychczas obwiązujących zintegrowanych strategii rozwoju, w tym SRKL. SOR wyznaczył nowe zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym i zawarte są w niej rekomendacje dla polityk publicznych.
Celem prac nad aktualizacją SRKL było zapewnienie, aby określone w SOR cele, kierunki interwencji, działania i projekty, stanowiące strategiczne zadania państwa w obszarze kapitału ludzkiego i obszarze spójności społecznej - rozbudowa i podnoszenie jakości kapitału ludzkiego w Polsce oraz zwiększanie obszaru spójności społecznej - zostały osiągnięte.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wizja przyszłości Polski przedstawiona w SOR ukierunkowała SRKL na obszary wymagające interwencji przez określenie celów, które ma ona wypełnić. Zakres prac do podjęcia w SRKL obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.; demografii, rynku pracy, polityki społecznej, infrastruktury mieszkaniowej, opieki zdrowotnej, edukacji, społeczeństwa informacyjnego, problematyki osób niepełnosprawnych, osób starszych, młodzieży, rodzin, migracji. Zadaniem SRKL jest podjęcie wyzwań, jakie stoją przed Polską w obszarze kapitału ludzkiego i spójności społecznej, aby uczynić nasz kraj bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, dobrym miejscem do rozwijania wiedzy i podejmowania pracy. Polska ma być krajem, w którym wysoki poziom zatrudnienia przekłada się na wysoką jakość życia nie tylko osób pracujących, ale również tych, które dopiero rozpoczynają swoje życie, uczą się, studiują, jak też tych, które okres aktywności zawodowej (ale nie społecznej) mają już za sobą. Polska ma być krajem, w którym rozwiniętemu rynkowi pracy towarzyszy nowoczesny system opieki zdrowotnej i system edukacyjny zapewniający kwalifikacje wysokiej jakości.
Celem głównym strategii jest wzrost kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce. Należy przez to rozumieć dorastanie w godnych warunkach, skuteczną edukację, świadczenie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, stałe uczenie się dorosłych, w tym doskonalenie ich kompetencji i kwalifikacji, sprawiedliwy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, realizowanie się w życiu rodzinnym, aktywne spędzanie czasu wolnego, wysoką świadomość ekologiczną, udział w życiu publicznym i politycznym, a także stały rozwój osobisty oraz udział w procesach zmian zachodzących w świecie i Polsce.
W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego przyjęto, że odpowiedź na determinujące w dużej mierze przyszłą sytuację w zakresie kapitału ludzkiego wyzwania demograficzne oraz nowoczesny rynek pracy, będzie miała dwojaki charakter. Zaproponowane działania do realizacji w ramach Strategii z jednej strony będą ukierunkowane na przeciwdziałanie depopulacji Polski oraz starzeniu się społeczeństwa, z drugiej zaś strony, wdrażane będą działania adaptujące społeczeństwo i gospodarkę do innego niż dotąd otoczenia demograficznego. Idea wzrostu spójności społecznej będzie przyświecała obydwu podejściom, z położeniem nacisku na działania przeciwdziałające ubóstwu Polaków i wyrównujące szanse różnych grup społecznych, również tych, które są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym.
Struktura zaktualizowanej SRKL wynika ze wskazań ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i z konstrukcji SOR. Obejmuje ona ramy prawne i objaśnienie zgodności z SOR (rozdział I). SRKL prezentuje diagnozę i prognozę trendów rozwojowych, jak i opisuje obszary interwencji działań (rozdział II). Cele i oczekiwane rezultaty SRKL zostały omówione w rozdziale III. Wymiar terytorialny Strategii został przedstawiony w rozdziale IV. Oś realizacji SRKL, zaprezentowana jest w rozdziale V. Składają się na nią obszary (kapitał ludzki i spójność społeczna), kierunki interwencji w ramach każdego z obszarów oraz wyróżniona przez SOR kategoria projektów strategicznych, która została rozszerzona o projekty uzupełniające.
W aktualizację SRKL włączyło się 13 ministerstw i instytucji centralnych, które zgłosiły 58 projektów strategicznych i uzupełniających, które mają doprowadzić do osiągnięcia założonych celów. Projekty zostały scharakteryzowane w rozdziale V, w ramach poszczególnych dziesięciu kierunków interwencji.
Osobne części poświęcone są systemowi monitorowania i ewaluacji oraz wskaźnikom realizacji celów SRKL (odpowiednio rozdział VI i rozdział VII).
Ramy finansowe przedstawione są w części VIII. SRKL nie spowoduje dodatkowych kosztów dla sektora finansów publicznych. Finansowanie SRKL będzie realizowane przez odpowiednią alokację dostępnych środków finansowych będących w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem celów ustanowionych w Strategii oraz przeorganizowanie dostępnych zasobów ludzkich oraz zadań stosownie do wyzwań związanych z przyjęciem dokumentu ; oraz nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel.
Kwoty ujęte w budżecie poszczególnych projektów nie mają charakteru wiążącego a ostateczna wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry