Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD549
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 7 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała Rady Ministrów nr 173/2017 z dnia 7 listopada 2017 r., RM-111-163-17), przewidującą realizację szeregu zamierzeń inwestycyjnych w celu stworzenia uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego (Centralnego Portu Komunikacyjnego), który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. W treści Koncepcji wskazano, iż dla funkcjonowania CPK konieczna jest rozbudowa układu dróg ekspresowych oraz autostrad w celu zapewnienia integracji węzła z układem drogowym Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie do realizacji ww. programu inwestycyjnego objęło dotychczas uchwalenie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, utworzenie i rozpoczęcie funkcjonowania spółki celowej – Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., która mobilizuje obecnie zasoby w celu przygotowania i realizacji inwestycji, a także nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 552).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem nowelizacji jest uwzględnienie w przepisach planów rozbudowy sieci dróg krajowych, która nastąpi w związku z realizacją uchwały nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 741), wydawanego na podstawie upoważnienia ustawowego określonego w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068). Nowelizacja zakłada nadanie nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia (tj. wykazowi dróg, które ze względu na potrzeby społeczne i gospodarcze kraju w zakresie rozwoju infrastruktury winy mieć rangę autostrad lub dróg ekspresowych).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2019
do góry