Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD543
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).
Wydanie nowego rozporządzenia określającego szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem”, jest konieczne ze względu na utratę mocy z dniem 1 grudnia 2019 r. przez dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form, i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1401), czasowo utrzymane w mocy przez art. 92 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560).
Celem projektowanego rozporządzenia jest również rozszerzenie zakresu wsparcia finansowego udzielanego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–-2019 –„Aktywna tablica” (zwanego dalej „Programem”), ustanowionego uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. o szkoły ponadpodstawowe.
Proponuje się, aby w ramach realizacji Programu było możliwe wyposażenie lub doposażenie szkół ponadpodstawowych w sprzęt umożliwiający uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Projektowane rozporządzenie nie przewiduje zmian w zakresie rzeczowym zadań realizowanych w ramach Programu. Wobec uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz organów prowadzących te szkoły będą stosowane takie same wymagania i zadania merytoryczne, jak dotychczas wobec uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz organów prowadzących te szkoły. 
Planowane rozszerzenie listy szkół uczestniczących w Programie „Aktywna tablica” będzie wspierać wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2019/2020. Aby to umożliwić, niezbędne jest jak najszybsze przyjęcie rozporządzenia określającego warunki i tryb realizacji Programu, co pozwoli na składanie wniosków przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego roku szkolnego 2019/2020. Z punktu widzenia adresatów projektowanych przepisów jest istotne, aby przepisy te wchodziły w życie jak najwcześniej przed końcem roku budżetowego, tak aby możliwe było wykorzystanie przyznanych środków i dokonanie zakupów sprzętu w ramach Programu.
Ponadto zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu pozwoli osiągnąć efekt synergii z innymi działaniami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych, tj. budową Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tworzeniem bezpłatnych  i powszechnie dostępnych e-materiałów do kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, szkoleniami dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Technologia w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych powinna być wprowadzana do szkoły przez nauczycieli, stąd potrzeba długookresowego doskonalenia kompetencji nauczycieli w każdej dostępnej formie, także samokształcenia ze szczególnym naciskiem na wymianę doświadczeń i rozwiązań w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.
Kwota, która pozostała z realizacji Programu w 2019 r. w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica”, ujętej w ustawie budżetowej na 2019 r., wynosi 32 776 580 zł. W związku z tym środki budżetu państwa pozostałe w rezerwie celowej poz. 26 pozwalają na objęcie w 2019 r. wsparciem finansowym w ramach Programu 2326 szkół ponadpodstawowych.
Niezbędne jest zatem wydanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna tablica”, które umożliwi efektywną realizację Programu w odniesieniu do szkół ponadpodstawowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie dodatkowego wsparcia w zakresie edukacji uczniów i pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którego efektem będzie wzrost ich kompetencji informatyczno-komunikacyjnych.
Zakłada się, że wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych może być udzielone również organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe z tym, że wsparciem finansowym nie będą objęte organy prowadzące branżowe szkoły II stopnia, ponieważ w terminie składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu szkoły tego typu nie będą jeszcze funkcjonowały w systemie oświaty.
Zakładane efekty Programu
Podjęte działania pozwolą organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe na wyposażenie lub doposażenie tych szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne uwzględniający potrzeby uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych, co będzie prowadzić do poszerzenia wiedzy i umiejętności tych uczniów, dając im jednocześnie lepsze perspektywy związane z możliwością wyboru form kształcenia w przyszłości i lepszego przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Kopeć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry