Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD190
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.) i przewiduje kolejne rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.). Projekt zakłada wprowadzenie opłaty elektronicznej na kolejnych odcinkach dróg o wysokim  standardzie technicznym,  tak aby docelowo cała sieć autostrad i dróg ekspresowych została objęta opłatą elektroniczną. Projekt przewiduje również uzupełnienie sieci dróg płatnych o przenoszące istotny wolumen ruchu ciężkiego odcinki dróg krajowych o charakterze tranzytowym oraz odcinki równoległe dla autostrad płatnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o ok. 360 km dróg krajowych, w tym o odcinki dróg ekspresowych S8 i S19 oraz dróg krajowych nr 24, 50 i 92. Planuje się, że określone w projektowanym rozporządzeniu  rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat zostanie wdrożone z dniem 1 lipca 2017 r. W wyniku wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia wzrosną przychody Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu opłaty elektronicznej. Fundusz gromadzi środki przede wszystkim na prowadzenie inwestycji na drogach krajowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 maja 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.05.2017
Rejestr zmian