Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC46
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa  z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej  dokonuje wdrożenia dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe  normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz.  UE  L 13 z 17.01, str. 1 i Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69), zwanej dalej „dyrektywą BSS”. Ustawa ta zmienia m.in. zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo atomowe, co wynika z rozszerzenia, w ślad za dyrektywą BSS, definicji „pracownika zewnętrznego” zawartej w art. 3 pkt 30 znowelizowanej ustawy – Prawo atomowe i objęcia tym pojęciem nie tylko pracowników wykonujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące działalność na terenach kontrolowanych, ale też tych którzy wykonują działalność na terenach nadzorowanych. W związku z tym istnieje potrzeba uwzględnienia w przepisach wykonawczych wymagań ochrony radiologicznej dla pracowników zewnętrznych wykonujących czynności na terenach nadzorowanych.
Ponadto, w dotychczasowym stanie prawnym nie jest określony szczegółowy zakres szkoleń, jakie ma zapewniać kierownik jednostki organizacyjnej przyjmującej pracowników zewnętrznych i pracodawca zewnętrzny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze przedmiot regulacji, jak i treść upoważnienia ustawowego, jedynym możliwym rozwiązaniem opisanego problemu jest wydanie rozporządzenia, które określi:
1)  szczegółowe obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcy zewnętrznego i pracownika zewnętrznego w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym;
2)  informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcę zewnętrznego i uprawnionego lekarza w paszporcie dozymetrycznym;
3)  tryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycznego.
W projektowanym rozporządzeniu zostanie powtórzona większość postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. U. poz. 1064). Zmiany, w stosunku do aktualnego stanu prawnego, będą dotyczyły:
1) kwestii ochrony pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie nadzorowanym, w tym zapewnienia im szkolenia,
2) doprecyzowania obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej i pracodawcy zewnętrznego w zapewnieniu szkoleń pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym poprzez odesłanie do odpowiednich punktów art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo atomowe, t.j. :
a) zobowiązania kierownika jednostki organizacyjnej do przeprowadzania szkolenia z zakresu procedury ochrony radiologicznej i podejmowanych środków ostrożności, procedur wykonywania czynności roboczych, zagrożeń dla zdrowia związanych z wykonywaną pracą, planów postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych oraz procedur postępowania w takich sytuacjach;
b) zapewnienia przez pracodawcę zewnętrznego podstawowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, które ma obejmować:
- ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną,
- informację o znaczeniu, jakie ma spełnianie wymagań prawnych, technicznych, medycznych i organizacyjnych,
- informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub odpadem promieniotwórczym,
- szczególne wymogi w zakresie bezpiecznego zarządzania i kontroli źródeł wysokoaktywnych, ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią jak również symulacje wykonywanych czynności w elektrowniach jądrowych i reaktorach badawczych;
3) objęcia pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie nadzorowanym obowiązkiem posiadania paszportów dozymetrycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry