Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID97
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwałą Nr 146/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021” (zwany dalej „Programem”).
W związku z decyzją z dnia 29 maja 2020 r. Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu dotyczącą przesunięcia o rok terminu odbywania się EXPO 2020 spowodowaną sytuacją epidemiologiczną (pandemią koronawirusa na świecie), istnieje potrzeba dokonania zmiany tej uchwały w celu wydłużenia okresu realizacji Programu oraz aktualizacji jego założeń organizacyjno-finansowych.
Konieczne jest dostosowanie Programu do nowego terminu, w którym odbędzie się EXPO 2020, tj. od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.  
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się zmianę tytułu uchwały Nr 146/2018 RM, wydłużenie okresu realizacji Programu o rok (tj. do roku 2022) oraz zaktualizowanie zapisów Programu (w załączniku do uchwały) w zakresie:
1. harmonogramu realizacji poszczególnych zadań związanych z przygotowaniami i udziałem Polski w EXPO 2020 oraz harmonogramu Programu,
2. środków finansowych w poszczególnych latach realizacji Programu oraz na realizację poszczególnych zadań,
3. wskaźnika realizacji celów Programu.
Ustalenie nowego okresu realizacji Programu na lata 2019-2022 oraz wprowadzenie proponowanych zmian do Programu pozwoli na zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju.  
Wraz z projektem uchwały RM pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów zostanie przekazany projekt zaktualizowanej „Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju” opracowany pod przewodnictwem Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Mazur Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry