Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID114
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 jest realizacja obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) w związku z upływającym okresem obowiązywania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zdiagnozowano problemy szczegółowe w zakresie:
- konieczności kontynuacji działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie:
- konieczności kontynuacji szerokiego spektrum działań mających na celu ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
- konieczności kontynuacji podejmowania odpowiednich działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
- potrzeby doskonalenia i profesjonalizacji służb społecznych w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
- potrzeby usystematyzowania kierunków działań, wskazania zakresu odpowiedzialności i zadań właściwych poszczególnym szczeblom administracji publicznej odpowiedzialnym za tworzenie rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- potrzeby przeprowadzenia analizy porównawczej rezultatów osiągniętych Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz adaptacji założeń Programu do realiów związanych ze stanem epidemii;
- potrzeby wdrożenia najnowszych i planowanych zmian w zakresie uregulowań prawnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- dążenia do optymalizacji rozwiązań systemowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dążenie do optymalizacji skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyrażone
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, koncentruje się na rozwiązaniach, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie następujących celów:
1. Wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
3. Rozszerzenie skuteczności działań kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projektowane zapisy przewidują kontynuację głównych działań, które dotychczas realizowane były w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, to jest:
- rozwój działań profilaktycznych, m.in. poprzez prowadzenie ogólnopolskich czy lokalnych kampanii społecznych;
- rozwój infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy, w tym poprzez zwiększenie finansowania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
- finansowanie samorządów w realizowaniu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie (realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie);
- wzmacnianie samorządów województw w działaniach na rzecz podnoszenia kwalifikacji i zwiększania kompetencji przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- funkcjonowanie bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla osób szukających wsparcia.

Projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na rok 2021 uwzględnia również:
- zmianę wskaźników celu głównego Krajowego Programu, pozwalających na miarodajne i wiarygodne określenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce;
- wprowadzenie działania w zakresie współpracy między instytucjami samorządowymi a sektorem pozarządowym w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzięki któremu możliwy będzie rozwój tych działań;
- rozszerzenie dotychczasowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w środkach masowego przekazu o nowe kanały informacji i komunikacji poprzez dodanie nowego zadania, któremu możliwe będzie ograniczanie treści przemocowych w Internecie i mediach społecznościowych;
- zaktualizowanie wskaźników dotyczących realizacji procedury „Niebieskie Karty”, pozwalających na precyzyjne określenie liczby osób doznających przemocy w rodzinie oraz określenie liczby rodzin dotkniętych poszczególnymi rodzajami przemocy, to jest przemocą: psychiczną, fizyczną i seksualną;
- wprowadzenie działania, z którego wynikać będzie określenie zakresu monitorowania Programu przez  wojewodów;
- wzmocnienie działań dotyczących programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie poprzez podkreślenie rangi i zasadności całorocznej dostępności do tej formy wsparcia;
- wprowadzenie możliwości opracowania innych, uzupełniających programów dla sprawców przemocy w rodzinie po zakończeniu przez nich uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno- terapeutycznych;
- zobowiązanie marszałków województw do badania i analizowania potrzeb w zakresie szkoleń - wśród członków zespołów interdyscyplinarnych czy grup roboczych - tak aby ich zawartość merytoryczna odpowiadała potrzebom osób, do których są adresowane;
- wprowadzenie konieczności identyfikowania specjalistycznych szkoleń (min. 100 godzin dydaktycznych) umożliwiających uzyskanie certyfikatu specjalisty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed – Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry