Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD38
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem regulacji jest zmiana zakresu usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Pozwoli to na przygotowanie mechanizmów do pozyskania danych z rejestrów zewnętrznych niezbędnych do zasilenia wstępnie wypełnionych przez organy podatkowe formularzy podatkowych udostępnionych podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego, tak aby uzyskać pewność ich poprawności i bezpieczeństwa. Zmiana ta umożliwi również udoskonalanie aplikacji, w ramach której aktywowana została usługa udostępnienia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego rocznego zeznania podatkowego wstępnie przygotowanego przez organy podatkowe dla podatnika rozliczającego się na formularzach podatkowych PIT-37 i PIT-38 oraz rozszerzenie funkcjonalności usługi w zakresie udostępnienia i możliwości złożenia przez podatnika nowych wersji deklaracji PIT-37 i PIT-38 za rok 2019.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa nie znajdzie zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej. Modyfikacja ta wymaga zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.). Regulacje w zakresie udostępniania podatnikom zeznań przez organ podatkowy wynikają bowiem z przepisów art. 45cd –45cf ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21c i art. 21d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126).
W pierwszym etapie usługa została udostępniona do rozliczenia podatku za 2018 r. dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, składającymi zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.
Drugi etap zakłada realizację usługi w odniesieniu do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS, poczynając od rozliczenia podatku za 2019 r. W ramach usługi, dla rozliczenia za 2019 r., powyższe zeznania powinny być dostępne od dnia 15 lutego 2020 r.
Jednakże biorąc pod uwagę wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu legislacyjnym, które nie zostały przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi, a które w pierwszej kolejności wpływają na konstrukcję udostępnionych za pośrednictwem portalu podatkowego formularzy podatkowych PIT-37 i PIT-38 oraz równoległą implementację kolejnych formularzy, w tym PIT-36 i PIT-28, należy stwierdzić, że istnieje ryzyko niedotrzymania terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne.
Powyższa zmiana nie przesądza o rezygnacji z udostępniania w usłudze wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, lecz uruchomienie jej w późniejszym terminie. Późniejsze uruchomienie usługi dla tej grupy podatników pozwoli na implementację do systemu zmian legislacyjnych w zakresie PIT-37 i PIT-38 oraz uwzględnienie racjonalizatorskich wniosków podatników, którzy korzystali z usługi, rozliczając swoje zeznanie podatkowe za rok 2018.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Sarnowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2019 r. 
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.02.2020
do góry