Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD252
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie przedmiotowego aktu jest pilnie potrzebne celem zapewnienia właściwej koordynacji działań związanych ze sprawami gospodarki wodą oraz inwestycji morskich i wodnych w tym rozpoczęcia procesu organizowania Głównego Urzędu Inwestycji Morskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. Pełnomocnikiem będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Do zadań Pełnomocnika będzie należało:
1) prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych;
2) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi;
3) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań organów państwowych dotyczących inwestycji w gospodarce wodnej;
4) składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów realizowanych w gospodarce wodnej;
5) identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
7) opracowanie, w uzgodnieniu z Ministrem Infrastruktury, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich;
8) prowadzenie, monitorowanie i koordynacja  realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, w tym w zakresie inwestycyjnym;
9) przygotowywanie sprawozdań dotyczących  przebiegu i efektów realizacji działań, o których mowa w pkt 8.
Projekt przewiduje tożsame rozwiązania w zakresie obsługi Pełnomocnika jak inne akty prawne w tym przedmiocie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.11.2020
do góry