Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD176
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Częste wykorzystywanie przez uczniów i nauczycieli pomocy dydaktycznych, w jakie zostanie wyposażona szkoła, szkoła za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przyczyni się do poznania możliwości ich zastosowania oraz rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Wydanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” jest konieczne w celu określenia:
- zakresu i formy finansowego wspierania w latach 2020-2024 r. organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły za granica i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w obszarze rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli;
- zakresu zadań merytorycznych, realizowanych przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły za granica, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i organy prowadzące te szkoły i ośrodki od roku szkolnego 2020/2021 do 15 czerwca 2025 r.;
- trybu monitorowania i oceny realizacji programu.
Realizacja powyższych zadań przyczyni się do uzyskania efektu wzrostu kompetencji kluczowych, a w szczególności kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, oraz stanowi niezbędny warunek adaptacji szkoły do funkcjonalności nowoczesnej szkoły. Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach programu pozwoli osiągnąć efekt synergii z innymi działaniami wspierającymi rozwój ww. kompetencji, tj. z budową Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tworzeniem bezpłatnych i powszechnie dostępnych e-materiałów do kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, szkoleniami dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ponadto technologia w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych powinna być wprowadzana do szkoły przez nauczycieli, stąd potrzeba długookresowego doskonalenia kompetencji nauczycieli w każdej dostępnej formie, także samokształcenia ze szczególnym naciskiem na wymianę doświadczeń i rozwiązań w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Szczegółowy zakres planowanych w uchwale i rozporządzeniu zmian rzeczowych przedstawia się następująco:
1) szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów w 2020 oraz szkoły, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w trakcie trwania całego Programu), będą zwolnione z wymogu posiadania dostępu do Internetu na poziomie 30 Mb/s;
2) pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia finansowego będą miały szkoły wnioskujące o udział w programie, które potwierdzą, że biorą lub brały udział w projektach na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w ramach projektów o zasięgu krajowym) lub Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, np. projekcie „Lekcja: Enter”;
3) organy prowadzące szkoły, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą mogły dokonać zakupu z dotacji sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wspierających rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli maksymalnie do kwoty 35 tys. zł (kwota przeznaczona jednostkowo na szkołę), takich jak:
a) sprzęt w postaci komputera i pomoce dydaktyczne w postaci notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej – dla uczniów niewidomych;
b) narzędzia (pomoce dydaktyczne) do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD) z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
c) narzędzia (pomoce dydaktyczne) do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),
d) narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
e) narzędzia do pracy z uczniami mającymi problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej – z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;  
4) organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze będą mogły dokonać zakupu drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego oraz drukarek 3D do kwoty 100 tys. zł;
5) organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży będą mogły dodatkowo zakupić specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;
6) w ramach wkładu własnego, katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo – organ prowadzący szkołę będzie mieć możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu komputerowego i innych urządzeń wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne do 20% wartości całego projektu, które będą mogły być zaliczone do wkładu własnego tego organu;
7) w przypadku likwidacji szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, będzie możliwe przekazanie sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w programie innej szkole, ale prowadzonej przez ten sam organ prowadzący;
8) na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją programu wojewodowie otrzymają 0,5% wartości dotacji w przypadku zakupu pomocy dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i 0,3% wartości dotacji w przypadku zakupu sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku organu prowadzącego szkoły wnioskującej jednocześnie o pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej i szkołę, w której kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kwota na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją wyniesie 0,3% wartości dotacji.
9) w 2020 r. organy prowadzące szkoły określone w programie, w ramach wsparcia finansowego będą mogły dokonać zakupu tylko jednego rodzaju pomocy dydaktycznych – laptopów do kwoty maksymalnie 14 tys. zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Kopeć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry