Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD555
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Choroby nowotworowe stanowią istotny i narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Prognozy na najbliższe lata wskazują, że liczba zachorowań i zgonów na nowotwory w Rzeczypospolitej Polskiej będzie wzrastać, dlatego też konieczne jest prowadzenie działań, które pomogą skuteczniej i szybciej pokonać chorobę. Wyniki badań i praktyka pokazują, że najlepsza efektywność leczenia osiągana jest w krajach, w których nowotwory diagnozowane są we wczesnym etapie rozwoju i gdzie istnieje dostęp do najnowszych terapii oraz opieki o wysokiej jakości. W celu osiągnięcia takiego stanu w Rzeczypospolitej Polskiej, należy zapewnić m.in. sprawną organizację działań profilaktycznych, badań przesiewowych, odpowiednie kształcenie kadr, optymalizację procesu diagnostyczno-terapeutycznego czy prowadzenie innowacyjnych badań w obszarze chorób nowotworowych.
Dlatego też konieczne jest wykonywanie w sposób ciągły zadań szczególnie ważnych do planowania i realizacji polityki państwa, takich jak:
1) koordynacja realizacji i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej, jeżeli dotyczy;
2) opracowywanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz organizacyjno-jakościowego w onkologii (definiowanie ścieżek pacjenta);
3) profilaktyka pierwotna nowotworów;
4) profilaktyka wtórna i prowadzenie Centralnego Ośrodka Koordynującego populacyjne programy badań przesiewowych w onkologii;
5) prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów;
6) współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz odpowiednimi towarzystwami naukowymi
w dziedzinach onkologicznych i konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia w zakresie programów kształcenia podyplomowego i specjalizacji oraz nadzorowania nad wynikami szkolenia;
7) współpraca analityczna w zakresie wyceny świadczeń onkologicznych z Agencją Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia;
8)  rozwijanie współpracy naukowej i międzynarodowej.
Powyższe zadania powinny być realizowane przez wiodący ośrodek onkologiczny, który posiada odpowiednie doświadczenie i potencjał w tym obszarze. Takim ośrodkiem jest niewątpliwie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwane dalej „Centrum Onkologii”. Centrum Onkologii jest instytutem badawczym, który oprócz działalności naukowej, polegającej m.in. na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych (przede wszystkim badań nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych oraz nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia), uczestniczy w systemie ochrony zdrowia przede wszystkim poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym obszarze.
W związku z powierzeniem Centrum Onkologii realizacji tych szczególnych zadań, zasadne jest odzwierciedlenie tego w jego nazwie. Aby podkreślić ogólnokrajowy charakter wykonywanych przez Centrum Onkologii zadań oraz wskazać na rolę jaką ma odgrywać, zasadne jest dodanie w nazwie Jednostki określenia „narodowy”. Natomiast, aby wyróżnić Centrum Onkologii spośród innych pełnoprofilowych szpitali w kraju noszących nazwę „Centrum Onkologii”, właściwe wydaje się zastąpienie określenia „Centrum Onkologii” przez „Instytut Onkologii”. Jednocześnie zasadne jest pozostawienie patronatu Marii Skłodowskiej-Curie. W związku z powyższym dotychczasowa nazwa Centrum Onkologii zostanie zastąpiona nazwą: „Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie”. Dodatkowo, po przyznaniu Centrum Onkologii statusu państwowego instytutu badawczego, do nazwy dodane zostanie określenie „Państwowy Instytut Badawczy”.
Jednocześnie podkreślić należy, że dokonanie przedmiotowej zmiany wpisuje się w zapowiedź z exposé Prezesa Rady Ministrów - Pana Mateusza Morawieckiego w zakresie budowy Narodowego Instytutu Onkologii ,,(…) który będzie nie tylko miejscem, gdzie skutecznie leczy się nowotwory, ale również prowadzi się nowoczesne badania i terapię (…)” i będzie uzupełnieniem podejmowanych do tej pory działań, tj. utworzeniem Krajowej Sieci Onkologicznej i procedowaniem aktu prawnego ustanawiającego Narodową Strategię Onkologiczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt zakłada reorganizację Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie polegającą na zmianie nazwy na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz nadanie Jednostce statusu państwowego instytutu badawczego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2019
do góry