Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD174
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie rozporządzenia służy dostosowaniu treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 1479, z późn. zm.) do aktualnego brzmienia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo ochrony środowiska”, zmienionego przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284), którą powołany został nowy dział administracji rządowej pod nazwą „klimat”. Zgodnie z nowelizacją organem sprawującym nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustanowiony został minister właściwy do spraw klimatu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotem projektowanego rozporządzenia jest zastąpienie użytego w wydanym na podstawie art. 400q ust. 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyrażenia „minister właściwy do spraw środowiska” wyrażeniem „minister właściwy do spraw klimatu”. Planowana jest również zmiana rozporządzenia zmienianego, której celem jest odstąpienie od konieczności corocznego składania przez państwowe jednostki budżetowe wniosków do funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w przypadku finansowania zadań wieloletnich. Ponadto zostaną określone przepisy przejściowe regulujące postanowienia umów zawartych przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia w zakresie wskazania rachunku do przekazywania środków w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz zasady przekazywania środków do budżetu państwa w okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495) do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry