Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD307
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" likwiduje problem braku rozwiązań prawnych umożliwiających Poczcie Polskiej S.A. sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w budynkach niemieszkalnych.
Sprzedaż mieszkań będących własnością Poczty Polskiej S.A. reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52). Zgodnie z art. 1 ust. 1 przywołanej ustawy, preferencyjna sprzedaż lokalu mieszkalnego jest możliwa tylko wtedy, gdy mieszkanie wchodzi w skład budynku mieszkalnego będącego własnością Poczty Polskiej S.A.
W obowiązującym stanie prawnym osoba wynajmująca mieszkanie w budynku mieszkalnym należącym do Poczty Polskiej S.A. ma możliwość wykupu mieszkania z bonifikatą, o ile Spółka zdecyduje się na sprzedaż mieszkania, natomiast wynajmujący mieszkanie na takich samych zasadach w budynku niemieszkalnym (nawet, gdy jest on zbędny Spółce) takiej możliwości nie posiada. Istnieje zatem zróżnicowanie statusu prawnego najemców w zależności od tego czy wynajmują oni mieszkanie w budynku mieszkalnym, czy też w budynku o innym przeznaczeniu. Taki stan rzeczy należy uznać za nierówność obywateli wobec prawa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na względzie zrównanie statusu prawnego osób wynajmujących mieszkanie w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych będących własnością Poczty Polskiej S.A., zasadne wydaje się stworzenie podstaw prawnych umożliwiających zbywanie lokali mieszkalnych po preferencyjnych cenach na rzecz ich najemców – bez względu na przeznaczenie budynku, w którym te mieszkania są usytuowane.
Zmiana ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. poz. 1109, z późn. zm.), poprzez dodanie w art. 17 ust. 1b, umożliwi dokonywanie ww. czynności prawnej, zrównując tym samym status prawny osób wynajmujących te mieszkania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.10.2018
Rejestr zmian