Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD524
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju strefy tarnobrzeskiej przewiduje zwiększenie jej terenu w celu tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji m.in. na terenie województwa podkarpackiego i mazowieckiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania.
Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, a tym samym rozwoju eksportu i innowacyjnych dziedzin gospodarki oraz redukcji poziomu bezrobocia, a w konsekwencji sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic.
Potrzebę włączenia do strefy terenów w Radomiu, Stalowej Woli i w gminie Nowa Dęba zgłosił zarządzający tarnobrzeską sse. Propozycja zmiany granic strefy została pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województwa podkarpackiego i mazowieckiego. Właściwe rady miast i gmin w stosownych uchwałach wyraziły zgodę na włączenie terenów do strefy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej sse przewiduje włączenie w jej granice gruntów o powierzchni 7,5532 ha na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482).
W wyniku ww. zmiany powierzchnia tarnobrzeskiej sse zwiększy się do 1 885,5063 ha.
Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-ekonomicznemu regionów właściwych dla terenów włączanych do strefy. Objęcie nowych terenów statusem strefy stworzy bowiem warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 225 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących niespełna 82 mln zł. Liczbę miejsc pracy i wartość inwestycji oszacowano na podstawie wyników strefy tarnobrzeskiej na koniec 2017 r. w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanej powierzchni.
Nowe inwestycje, tworząc nowe miejsca pracy zapewnią dochody pracownikom zatrudnionym w zakładach powstałych w wyniku objęcia nowych terenów instrumentem sse, co wpłynie pozytywnie na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.
Wynagrodzenia pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w zakładach powstałych na włączanych terenach stanowiły podstawę do oszacowania wpływu regulacji na sektor finansów publicznych (wpływów z tytułu PIT do budżetu państwa i budżetów jst, wpływów do NFZ i ZUS) oraz funkcjonowanie przedsiębiorców i obywateli (koszty zatrudnienia i dochody netto pracowników). Jako dochody jst (gmin) wykazano także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ale jednocześnie podatek ten ujęto jako koszt przedsiębiorców inwestujących na włączanym terenie.
Korzyścią dla takich przedsiębiorców wynikającą ze skorzystania z instrumentu specjalnych stref ekonomicznych jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego. W przypadku przedmiotowej zmiany granic wielkość tej pomocy oszacowano na kwotę 45,88 mln zł (zgodnie z mapą pomocy regionalnej, która dla średnich przedsiębiorców w podregionie radomskim przewiduje intensywność pomocy na poziomie 45%, a w województwie podkarpackim – 60%). Szacunki obejmują okres do końca 2026 r., a więc zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych.
Projekt nie przewiduje wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego nie jest ujmowana w szacunkach wpływu regulacji na ten sektor. Wynika to z przyjęcia założenia, że bez instrumentu stref nie zrealizowano by nowych inwestycji i nie byłyby wygenerowane żadne dodatkowe przychody podatkowe po stronie tego sektora (np. wynikające z zatrudnienia pracowników (PIT, NFZ, ZUS), czy podatku od dochodów z działalności (CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)). Objęcie terenu instrumentem specjalnych stref ekonomicznych nie powoduje dodatkowych kosztów dla jednostek samorządu terytorialnego, związanych np. z promocją czy uzbrojeniem terenu. Strefą obejmowane są tereny przeznaczone przez gminy w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, i jako takie powinny być przez te gminy promowane i uzbrajane, niezależnie od tego czy są w strefie, czy nie. Rolą instrumentu stref jest zwiększenie szansy na przyciągnięcie inwestorów poprzez ofertę zwolnienia podatkowego.
W corocznej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych prezentowane są dane zbiorcze dotyczące efektów funkcjonowania stref, opracowane na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności każdej strefy. Stosowane mierniki efektów to stopień wykorzystania terenu strefy pod działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o zezwolenie oraz osiągnięty poziom zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospodarowanej inwestycyjnie powierzchni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W dniu 16 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), wprowadzona na mocy przepisu art. 38 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), która zlikwidowała możliwość zmiany obszaru specjalnych stref ekonomicznych. Nie ma już zatem podstawy prawnej do wydania przedmiotowego rozporządzenia, które dotyczyło zmiany obszaru strefy tarnobrzeskiej polegającej na włączeniu w jej granice terenów w Radomiu
i Stalowej Woli oraz w gminie Nowa Dęba.

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.08.2019
do góry