Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID256
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, w związku z potrzebą zwiększenia dofinansowania dla projektów ujętych w Programie. Pozwoli to na osiągnięcie założonych celów KPK do 2023 roku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała zakłada zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Przyjmuje  się, że środki te pochodzić będą w większości ze środków własnych Spółki PKP PLK SA oraz nie wyklucza się również zwiększenia środków na innych pozycjach niż środki własne/pozostałe źródła z uwagi na postęp prac inwestycyjnych. Pozwoli to na zapewnienie prawidłowej realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Zwiększenie środków na realizację KPK jest związane ze wzrostem wartości projektów spowodowanych rozstrzygnięciami przetargowymi, poprawą parametrów linii kolejowych po modernizacji, uniknięciem zjawisk robót straconych oraz ponownej modernizacji lub remontu zmodernizowanych odcinków w niedalekiej perspektywie od czasu zakończenia prac inwestycyjnych.
Zakłada się również, że w trakcie uzgodnień dokumentu na etapie przed zgłoszeniem stosownego wniosku pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów sfinalizowane zostaną prowadzone obecnie uzgodnienia z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, dotyczące zwiększenia wartości Krajowego Programu Kolejowego oraz ostatecznego kształtu i zakresu aktualizacji, co nie wyklucza również zgłoszenia uwag przez wskazane resorty na etapie procedowania projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Dokonanie przedmiotowej aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. jest niezbędne z uwagi na konieczność realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE w terminie do końca 2023 r., jak również osiągnięcie celów Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. W szczególności istotne jest zakończenie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE do 31 grudnia 2023 r., celem absorpcji alokacji środków unijnych w przypadku projektów POIiŚ. W przypadku zaś projektów wybranych w pierwszych konkursach z udziałem środków instrumentu Conecting Europe Facility (CEF) okresy kwalifikowalności wydatków są jeszcze krótsze, co dodatkowo determinuje dokonanie projektowanej aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. z uwagami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.09.2019
do góry