BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r63032389057383,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przygotowaniu-i-realizacji-strategicznych-inwe.html
2020-11-24, 19:24
Numer projektuUD141
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z uwagi na zagrożenia dotyczące dostępności pojemności magazynowych na potrzeby sektora naftowego, konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych, potrzebę bieżącego zarządzania i optymalizowania pracy rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku, jak również zgłaszane przez producentów i handlowców oraz Agencję Rezerw Materiałowych problemy z uzyskaniem usługi magazynowej pod zapasy interwencyjne oraz handlowe, niezbędne jest sprawne przeprowadzenie szeregu inwestycji zwiększających dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej bądź produktów naftowych, celem zwiększenia możliwości niezakłóconego korzystania z tych aktywów oraz zapobieżenia sytuacji niedoboru pojemności magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym.
Jedynym magazynem kawernowym w Polsce niedostosowanym w pełnym zakresie jego pojemności nominalnych do wymagań ustawowych określających dostępność zgromadzonych zapasów jest obecnie Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra (dalej: PMRiP „Góra”). W kontekście modernizacji i rozwoju PMRiP „Góra”, należy zauważyć, że największymi ryzykami obarczone są tzw. inwestycje liniowe polegające na budowie rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych (paliw), wody technologicznej i solanki. Opóźnienia w ich realizacji wynikają głównie z trudności w nabywaniu praw do dysponowania gruntami i konieczności aktualizacji lub ponownego pozyskiwania decyzji administracyjnych, w tym na drodze sądowej wobec braku porozumień z właścicielami.
W związku z powyższym, niezbędne jest stworzenie ram prawnych ułatwiających i przyśpieszających realizację rozpoczętego już programu inwestycyjnego, którego efektem będzie odczuwalny w najbliższych latach skutek w postaci zwiększenia dostępnych w PMRiP „Góra” pojemności magazynowych pod zapasy obowiązkowe oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania ograniczą liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji oraz liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań. Załącznik w wersji zmienianej w projekcie ustawy zawiera wykaz kolejnych strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którym umożliwia się ich sprawne wykonanie przy wykorzystaniu szczególnego i uproszczonego trybu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MAP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM MAP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian