Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID81
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pozytywne efekty osiągnięte w trakcie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 „Aktywna tablica” skłaniają do kontynuowania działań w zakresie cyfryzacji szkół w kolejnych latach tj. 2020-2024.
Badanie ankietowe, zlecone w ramach badania ewaluacyjnego Instytutu Badań Edukacyjnych w 2019 r. (Ocena efektów działań realizowanych przez szkoły w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” Raport z ewaluacji końcowej) prezentuje opinię nauczycieli, którzy uważają, że wykorzystanie nowych technologii jest korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji i umiejętności uczniów. Nauczyciele upatrują korzyści przede wszystkim w zwiększeniu zainteresowania uczniów nauczanym przedmiotem i realizacji celów i treści określonych w wymaganiach podstawy programowej. Wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych wskazują również na to, że wiele szkół, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, nadal odczuwa niedobór nowoczesnego sprzętu elektronicznego, w tym tablic interaktywnych, projektorów i monitorów dotykowych. Świadczy to o trafności programu „Aktywna tablica” i przemawia za kontynuacją podobnych działań w przyszłości.
Także szkoły specjalne, szkoły integracyjne, szkoły z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi to beneficjenci, którzy dostrzegają wagę programu „Aktywna Tablica” oraz potrzebę intensywnego wykorzystywania nowych technologii w szkołach. Szkoły te często nie dysponują środkami na zakup specjalistycznych narzędzi, które pozwoliłyby również uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pełni wykorzystać zalety, jakie mogą płynąć z zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ze względu na widoczne wśród szkół zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, uzasadnione jest przeznaczenie części wsparcia finansowego na zakup specjalistycznego oprogramowania, materiałów lub sprzętu przeznaczonych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nowoczesne, otwarte, odpowiedzialne społeczeństwo uwzględnia oczekiwania dzieci i młodzieży ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. Odpowiadając na te potrzeby, nowa edycja programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024 uwzględni w procesie wspierania szkół, również szkoły realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także sytuację, w której nauczanie i uczenie się jest z konieczności (w sytuacji zagrożenia epidemicznego) realizowane w ramach kształcenia na odległość.
Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się kontynuację programu „Aktywna tablica” tak, aby w ramach jego realizacji można było wyposażyć w pomoce dydaktyczne nie tylko szkoły podstawowe i szkoły za granicą jak dotychczas, ale również szkoły ponadpodstawowe, a także te szkoły, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W tym celu konieczne jest przyjęcie uchwały i wydanie rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakłada się, że nowy program na lata 2020–2024 będzie kontynuacją poprzedniej edycji i obejmie:
1) szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019;
2) szkoły ponadpodstawowe;
3) szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym :
a) uczniowie niewidomi;
b) uczniowie z innymi niepełnosprawnościami,
c) uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia i uczenia się;
4) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
Ze względu na szacowany zakres wyposażenia szkół, zróżnicowane potrzeby uczniów i nauczycieli w kwestii korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, konieczna była przebudowa programu w stosunku do poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019, wskutek czego m.in. zostały określone inne progi wsparcia finansowego dla szkół, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017–2019 oraz szkoły ponadpodstawowe otrzymają dotację w maksymalnej wysokości do 14 tys. zł, szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymają dotację w maksymalnej wysokości do 35 tys. zł, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze otrzymają dotację w maksymalnej wysokości do 100 tys. zł.
Zróżnicowanie to wynika z szacowanej, uśrednionej wyceny specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyceny specjalistycznych drukarek druku wypukłego, druku 3D, drukarek brajlowskich możliwych do zakupu przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.
Ze względu na możliwość ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego, dystrybucja środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych w 2020 r. będzie dotyczyła tylko laptopów i obejmie wszystkie typy szkół określone w programie oraz tych uczniów i nauczycieli, którym sprzęt jest konieczny do prowadzenia kształcenia na odległość. Umożliwi to w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego realizację kształcenia na odległość, a także ułatwi partycypację szkół w programie w kolejnych latach jego realizacji. Zgodnie z założeniami programu, jednym z warunków przystąpienia przez szkołę do programu, jest posiadanie przynajmniej jednego laptopa przypadającego na jeden wnioskowany sprzęt (tzw. wymagane funkcjonalności szkoły).
Szczegółowy zakres planowanych w uchwale i rozporządzeniu zmian rzeczowych przedstawia się następująco:
1) szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów w 2020 oraz szkoły, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w trakcie trwania całego Programu), będą zwolnione z wymogu posiadania dostępu do Internetu na poziomie 30 Mb/s;
2) organy prowadzące szkoły, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą mogły dokonać zakupu z dotacji pomocy dydaktycznych wspierających rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli maksymalnie do kwoty 35 tys. zł (kwota przeznaczona jednostkowo na szkołę), takich jak:
a) sprzęt w postaci komputera i pomoce dydaktyczne w postaci notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej – dla uczniów niewidomych;
b) narzędzia (pomoce dydaktyczne) do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD) z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
c) narzędzia (pomoce dydaktyczne) do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),
d) narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
e) narzędzia do pracy z uczniami mającymi problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej – z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;  
3) organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze będą mogły dokonać zakupu drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego oraz drukarek 3D do kwoty 100 tys. zł;
4) organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży będą mogły dodatkowo zakupić specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;
5) w ramach wkładu własnego, katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo – organ prowadzący szkołę będzie mieć możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu komputerowego i innych urządzeń wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne do 20% wartości całego projektu, które będą mogły być zaliczone do wkładu własnego tego organu;
6) w przypadku likwidacji szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, będzie możliwe przekazanie sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w programie innej szkole, ale prowadzonej przez ten sam organ prowadzący;
7) na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją programu wojewodowie otrzymają 0,5% wartości dotacji w przypadku zakupu pomocy dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i 0,3% wartości dotacji w przypadku zakupu sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku organu prowadzącego szkoły wnioskującej jednocześnie o pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej i szkoły, w której kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kwota na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją wyniesie 0,3% wartości dotacji.
8) w 2020 r. organy prowadzące szkoły określone w programie w ramach wsparcia finansowego będą mogły dokonać zakupu tylko jednego rodzaju pomocy dydaktycznych – laptopów do kwoty maksymalnie 14 tys. zł.
Planowana łączna kwota przewidziana na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii z budżetu państwa w latach 2020-2024 wyniesie 290 000 000 zł, z czego:
- w 2020 r. – 35 000 000 zł;
- w 2021 r. – 70 000 000 zł;
- w 2022 r. – 70 000 000 zł;
- w 2023 r. – 60 000 000 zł;
- w 2024 r. – 55 000 000 zł.
Kwota 290 000 000 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz promocję, ewaluację i zarządzanie Programem. Na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zostanie przeznaczona łącznie kwota 288 550 000 zł, w tym:
- dla szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019 – kwota 37 380 000 zł;
- dla szkół ponadpodstawowych – kwota 82 180 000 zł;
- sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych – kwota 9 345 000 zł;
- drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego oraz drukarek 3D – kwota 1 100 000 zł;
- narzędzi do terapii dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia i uczenia się – kwota 158 545 000 zł.
Na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją programu przez wojewodów zostanie przeznaczona kwota 1 250 000 zł, na zarządzanie i ewaluację przez MEN 200 000 zł. W 2024 r. nastąpi ewaluacja, a w 2025 r. podsumowanie programu – na podstawie sprawozdań otrzymanych od wojewodów i ministrów będących organami prowadzącymi szkoły.
Wsparcie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów dotyczy 5870 szkół ponadpodstawowych oraz 2670 szkół podstawowych. Dofinansowanie zakupu drukarek będzie dotyczyło 11 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, sprzęt dla uczniów niewidomych zostanie zakupiony pojedynczo lub w zestawach, w liczbie odpowiadającej szacowanej liczbie uczniów niewidomych (267), a wsparcie na zakup sprzętu dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia i uczenia się, dotyczy 4 530 szkół. Przewiduje się, że w 2020 r. do szkół podstawowych i ponadpodstawowych trafi około 10 000 laptopów.
Podjęte działania pozwolą organom prowadzącym szkoły na wyposażenie lub doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, uwzględniające potrzeby uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych, co będzie prowadzić do poszerzenia wiedzy i umiejętności tych uczniów, dając im jednocześnie lepsze perspektywy związane z możliwością wyboru form kształcenia w przyszłości i lepszego przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym.
W przypadku organów prowadzących szkoły podstawowe (w tym specjalne i integracyjne, z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi), w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia: niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem z niepełnosprawnością ruchową, uczniowie posiadający orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii oraz uczniowie, u których wykryto zaburzenia w uczeniu się związane m. in. z zaburzeniami przewarzania słuchowego, zaburzeniami o charakterze neurologicznym ,w tym ADHD i ADD oraz zaburzeniami komunikacji, program pozwoli na zastosowanie nowoczesnych technik w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się.
Wartością dodaną będzie możliwość wykorzystania nowoczesnych technik terapeutycznych, opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne w codziennej pracy z uczniem, co poprawi zarówno efekty pracy, jak również rozwija umiejętności nauczycieli i terapeutów w stosowaniu tych technik.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Kopeć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry