Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID104
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualizacja Programu wieloletniego pod zmienianą nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego – etap I” w zakresie: wydłużenia okresu realizacji programu o 1 rok, tj. do 2025 r., zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2020-2025 oraz ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2019-2020 (POIiŚ) i przesunięcia finansowania w ramach środków własnych z 2024 r. na 2025 r., dostosowania nazwy Wykonawcy programu zgodnie z aktualnym stanem.
Przyczyny niezależne od Inwestora, tj.:
- wydłużenia procedury przetargowej związanej z odwołaniami oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „KIO”, wyjątkowymi trybami pracy jednostek administracji publicznej i państwowej, polegającymi na wydłużonym okresie rozpatrywania spraw przez KIO,
- przedłużające się w czasie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju postępowania administracyjne związane z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prawomocnych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzgodnienia z Gestorami sieci dla niektórych zakresów inwestycji,
wpłynęły na brak możliwości wydatkowania w pełnej wysokości środków budżetu państwa zaplanowanych na 2020 r.
Został zaburzony harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego i wydatkowania środków budżetowych, zgodnie z założonym planem na poszczególne lata jego realizacji, co skutkuje również koniecznością wydłużenia okresu realizacji Programu o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2025 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana Programu w zakresie:
- wydłużenia okresu realizacji programu do 2025 r.,
- zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2020-2025, w tym zmniejszenia  planowanej do wydatkowania w 2020 r. kwoty 44 633 tys. zł do kwoty 448 tys. zł,
- zmian w wysokości finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2019-2020 (POIiŚ),
- przesunięcia finansowania w ramach środków własnych z 2024 r. na 2025 r.,
- dostosowania nazwy Wykonawcy programu zgodnie z aktualnym stanem.
Pozwoli to na właściwą realizację zadania inwestycyjnego i uzyskanie zakładanego efektu poprzez kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Instytutu w celu rozwoju i doskonalenia systemu opieki zdrowotnej, zwiększenia dostępności świadczeń dla pacjentów, utrzymania niezbędnego zabezpieczenia poziomu i jakości świadczeń w zakresie onkologii w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania wynikający z prognozowanej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2020
do góry