Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD249
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U poz. 1676) wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Zmiany w systemie oświaty, wprowadzone ww. aktami prawnymi, spowodowały konieczność nowelizacji przepisów sekcji P Edukacja Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Wprowadzenie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) spowoduje ujednolicenie przepisów sekcji P tej klasyfikacji z aktualnymi przepisami odnoszącymi się do systemu oświaty, co będzie miało pozytywny wpływ na użytkowników informacji w tym zakresie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem opracowania niniejszego projektu rozporządzenia Rady Ministrów jest wprowadzenie zmian, w zakresie sekcji P Edukacja, do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Zakres zmian, wprowadzonych do projektu klasyfikacji, odnosi się wyłącznie do sekcji P Edukacja i dotyczy:
1) zmiany tytułu grupowania;
2) zmiany zakresu grupowania poprzez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania (tj. utworzenia nowego i zmianę zakresu grupowania, z którego utworzono nowe);
3) uchylenia grupowania oraz utworzenia nowego grupowania z nową nazwą;
4) przekodowania grupowania;
5) zmiany wyjaśnień do sekcji P Edukacja PKWiU.
Proponowane zmiany do sekcji P Edukacja Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) polegają między innymi na:
1) zmianie nazwy i zakresu grupowań w ramach kategorii 85.31.2, z których uchylone zostały licea profilowane;
2) zmianie tytułów grupowań w ramach klasy PKWiU 85.32, które dotyczą obecnie branżowych szkół I stopnia;
3) wprowadzeniu usług branżowych szkół II stopnia;
4) rozszerzeniu zakresu klasy PKWiU 85.41 o działalność kolegiów pracowników służb społecznych (które zostały przeniesione z zakresu klasy PKWiU 85.42) i placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.12.2017
do góry