Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID79
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pomimo, że Polska ma korzystny układ śródlądowych dróg wodnych wpisujący się w europejską sieć dróg wodnych, to na skutek wieloletnich zaniedbań i braku prowadzenia odpowiedniej polityki rozwoju nie jest on odpowiednio wykorzystywany, a wręcz stawni wąskie gardło dla integracji europejskiego systemu transportowego. Aktualne warunki eksploatacyjne dróg wodnych w Polsce, wynikające z ich złego stanu technicznego, są jedną z podstawowych barier rozwoju żeglugi śródlądowej. Podstawowe znaczenie dla rozwoju transportu śródlądowego ma w szczególności modernizacja szlaków wodnych i dostosowanie ich parametrów do potrzeb nowoczesnej międzynarodowej żeglugi. Przez niedoinwestowaną sieć śródlądowych dróg wodnych Polska hamuje transport śródlądowy z zachodu na południe i wschód Europy.
Transport wodny śródlądowy z punktu widzenia systemowego jest kluczowym ogniwem systemu logistycznego, ponieważ łączy poszczególne części w łańcuchu logistycznym. Jak wynika z doświadczeń krajów m.in. takich jak Holandia i Niemcy współpraca tej gałęzi transportu z innymi przewoźnikami przestaje być postrzegana tylko w aspekcie czysto technicznym, ale jest widziana jako element zintegrowanego łańcucha logistycznego. Do takiego stanu dywersyfikacji w systemie transportowym powinna dążyć również Polska. Rozwój śródlądowych dróg wodnych wymaga kompleksowego i konsekwentnego podejścia, gdyż doprowadzenie dróg wodnych do klas międzynarodowych (Va zgodnie z AGN), możliwe jest do realizacji jedynie poprzez dalszą kaskadyzację zapewniającą stabilne warunki nawigacyjne.
Celem programu wieloletniego pn.: „Rozbudowa i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża” jest zapewnienie efektywnego wieloaspektowego wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża. Wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowa stopnia wodnego Lubiąż przyczynią się do poprawy warunków żeglugowych na 29,5 km ODW. Program przyniesie również korzyści na różnych płaszczyznach funkcjonowania Państwa i jego obywateli - w aspektach: gospodarczych, społeczno-ekonomicznych, środowiskowych oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przyczyni się do ograniczenia występowania zjawiska suszy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze obecne uwarunkowania finansowe, efektywna realizacja zadań o charakterze rozwojowym, jest możliwa przez ustanowienie programu wieloletniego. Środki przyznane w ramach Programu rozwiążą część wieloletnich zaniedbań w sektorze żeglugi śródlądowej, na jednym z kluczowych odcinków dróg wodnych w Polsce. Transport rzeczny, jako najbardziej energooszczędny i przede wszystkim jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie znanych sposobów transportu towarów może uczynić produkty wytworzone w Polsce konkurencyjnymi na rynkach zachodnioeuropejskich poprzez obniżenie kosztów transportu oraz może przyczynić się do ożywienia gospodarczego kraju.
Planowane narzędzia interwencji to zadania inwestycyjne w ramach opracowywanego projektu programu wieloletniego pn.: „Rozbudowa i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża”. Projekty przyczynią się również do zapewnienia odpowiedniej pozycji gospodarczej regionu oraz stworzenia warunków do jego rozwoju.
Zakres Programu obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
1. Wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce (cofka Malczyc).
2. Budowa stopnia wodnego Lubiąż na rz. Odrze we wsi Gliniany.
Szacowany całkowity koszt Programu to 1 102,1 mln zł. Realizacja Programu przewidziana jest na lata 2020-2028.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry