Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD565
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych​

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W aktualnym stanie prawnym obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. 2018 poz. 1346, z późn. zm.). Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w rozporządzeniu, ma zastosowanie do umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. 13 lipca 2018 r.) do dnia 31 grudnia 2019 r.
Instytucja zaniechania podatku jest rozwiązaniem o charakterze tymczasowym.
Zgłaszany do wykazu prac legislacyjnych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu uregulowanie nieobciążania tym podatkiem umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana zmiana ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu wprowadzenie  zwolnienia od podatku umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115).
Proponuje się, aby ustawa miała zastosowanie do czynności cywilnoprawnych dokonanych od 1 stycznia 2020 r., co zapewni ciągłość w nieobciążaniu podatkiem przedmiotowych czynności, po utracie mocy rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry