Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID71
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy 2021 w Gdańsku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozwiązania wynikają z wystąpienia skierowanego do Ministra Sportu przez Polski Związek Piłki Nożnej (dalej również jako: „PZPN”) w sprawie deklaracji i gwarancji rządowych niezbędnych przy aplikacji o prawa do organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA 2021 (wstępna data: 26 maja 2021 r.) w Gdańsku (województwo pomorskie).
Komitet Wykonawczy Unii Europejskich Związków Piłkarskich podjął decyzję, że prawo organizacji Mecz Finałowy Ligi Europy UEFA, który miał zostać rozegrany 27 maja br. w Gdańsku, zostało przeniesione na 26 maja 2021 r.  
Proces przygotowania pierwotnej oferty został rozpoczęty w roku 2017 a koordynowany był przez ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki, co skutkowało uchwałą nr 33/2018 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy 2020 w Gdańsku podpisana przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z zasadami aplikacji określonymi przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), Polski Związek Piłki Nożnej jest zobowiązany, jako krajowa federacja piłkarska, która ubiega się o przyznanie jej praw do organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA 2021 roku, przedstawić szereg gwarancji / listów potwierdzających / listów zaangażowania, na mocy których właściwy organ państwowy potwierdził swoje zaangażowanie w organizację Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA 2021 oraz zapewnić, że zostaną wprowadzone w życie i będą przestrzegane określone rozwiązania, których oczekuje UEFA, w związku z tym wydarzeniem. UEFA wymaga udzielenia tego rodzaju potwierdzeń każdorazowo w sytuacji organizacji międzynarodowych wydarzeń piłkarskich. Celem gwarancji jest ochrona praw UEFA oraz zapewnienie sprawnej i efektywnej organizacji wydarzenia.
Gwarancje / listy potwierdzające / listy zaangażowania będą dotyczyły następujących obszarów:
1. Kwestie prawne, wizowe, podatkowe oraz wizerunkowe (w tym interes publiczny),
2. Kwestie bezpieczeństwa publicznego,
3. Kwestie medyczne,
4. Kwestie własności intelektualnej,
5. Kwestie ochrony antydopingowej,
6. Kwestie transportu lotniczego.
UEFA jest jedyną organizacją posiadającą uprawnienia do organizowania Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA 2021. Zatem gwarancje Rady Ministrów przedłożone do UEFA nie będą miały wpływu na konkurencję. UEFA nie uzyska jakichkolwiek przywilejów wobec konkurencyjnych podmiotów.
Wybór Gdańska jako Miasta Gospodarza Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA wynikał z wymagań wskazanych przez UEFA tj. dostępność nowoczesnego stadionu o pojemności 40 000 – 60 000 miejsc, dysponującym bardzo dobrą siecią transportową (m.in. połączenia kolejowe i lotnicze).
Organizacja Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA 2021 będzie sfinansowana ze środków własnych Polskiego Związku Piłki Nożnej i UEFA. Ponadto, koszty zabezpieczenia i koszty medyczne imprezy, wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym koszty związane z oficjalnymi treningami na boiskach treningowych pokryte zostaną przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Polski Związek Piłki Nożnej, przedstawił potencjalne korzyści materialne i niematerialne dla m. Gdańsk, regionu Pomorza i Polski, będących skutkiem organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA 2021.
Korzyści finansowe:
1. Pobudzenie impulsów rozwojowych w obszarach związanych z organizacją meczu i przyjazdem do Gdańska zagranicznych drużyn, sponsorów, przedstawicieli mediów i kibiców (w szczególności w branży hotelarskiej, gastronomicznej, reklamowej, komunikacyjnej, teleinformatycznej), i w następstwie tworzenia nowych miejsc pracy, w okresie organizacji Finału. Dla porównania, w czasie trwania Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012TM, stolicę odwiedziło łącznie 560 tys. osób, które wydały w mieście 619 mln PLN. Po uwzględnieniu efektu wyparcia obserwowanego przy tej skali wydarzeniach korzyści z tego tytułu dla przychodów z turystyki można oszacować na 541 mln PLN. Dodatkowo, miasto uzyskało korzyści rzeczowe oraz oszczędności w ramach tzw. „in kind”, których wartość oceniania jest łącznie na kilka milionów EUR[1].
2. Zwiększone wpływy do budżetu małych sklepów, kawiarni, pubów, restauracji, sklepów z pamiątkami znajdujących się w centrum lub w pobliżu strefy kibica – szacunkowy wzrost wpływów o ponad 150% w dniu imprezy oraz około 70% w dni około meczowe.
3. Oprócz korzyści finansowych, dzięki organizacji przedmiotowego wydarzenia, Gdańsk może liczyć na wkład rzeczowy od UEFA oraz różnych sponsorów (m.in. część infrastruktury do Strefy Kibica, wsparcie przy organizacji wydarzeń powiązanych z Meczem Finałowym Ligi Europy UEFA itp.). Wartość elementów wkładu niepieniężnego oraz oszczędności szacuje się na co najmniej kilka milionów euro[2].
Korzyści społeczno-wizerunkowe:
1. Promocja wizerunku Gdańska na arenie międzynarodowej jako miasta nowoczesnego, otwartego, posiadającego nowoczesną infrastrukturę i w związku z tym zwiększenia zainteresowania zagranicznych inwestorów i turystów. Dzięki ciepłemu przyjęciu kibiców ze strony mieszkańców, Gdańsk zaprezentuje się jako miasto gościnne, otwarte na odwiedzających je turystów.
2. Zmiany wizerunkowe, wpływające na wzrost rozpoznawalności miasta w kraju i za granicą, będące efektem zwiększonej obecności miasta w mediach.
3. Ogólna promocja miasta jako Miasta Gospodarza przekładająca się na ekwiwalent marketingowy. Mecz Finałowy Ligi Europy w Warszawie w 2015 roku był transmitowany do ponad stu krajów, natomiast widownia przed telewizorami szacowna była na ok. 190 milionów. Wartość ekwiwalentu reklamowego Finału Ligi Europy może zbliżyć się do poziomu Turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012TM, który szacowany był na kwotę 450 mln PLN[3].
4. Budowa bazy wolontariuszy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w wyniku realizacji projektu wolontariatu, do którego może zostać przyjętych ponad 200 osób.
5. Wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-kulturalne miasta
w kontekście organizacji Finału, w tym rozwój tożsamości lokalnej gdańszczan.
6. Efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej i komunikacyjnej (zaprezentowanie w mediach znajduje odzwierciedlenie w ich promocji i większym zainteresowaniem organizowania podobnych imprez w Gdańsku w przyszłości).
7. Zwiększenie ruchu turystycznego po imprezie.
Korzyści administracyjno-organizacyjne:
1. Rozwój kompetencji w obszarze zarządzania miastem i spółkami miejskimi.
2. Wzrost kompetencji, doświadczenia i rozwój współpracy pomiędzy służbami takimi jak Policja czy Straż Miejska.
3. Zarządzanie projektami oraz rozwijanie kompetencji pracowników administracji samorządowej z zakresu zarządzania projektami: m.in. harmonogramowanie i kosztorysowanie projektów, zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w zespole projektowym)[4].
4. Promowanie sportu oraz aktywizacji społeczeństwa i gospodarki w organizację tego rodzaju wydarzeń, co w perspektywie umożliwi jeszcze lepsze wypracowanie zasad koordynacji potrzebnych działań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, transportu i opieki medycznej.
5. Dzięki wydarzeniu, wszystkim zaangażowanym w projekt, zostanie przekazane „know-how” w zakresie organizacji dużych imprez sportowych o szczególnym zainteresowaniu społecznym. Podczas Finału Ligi Europy w 2015 roku pracowało m.in. 550 dziennikarzy, 260 wolontariuszy oraz łącznie 180 osób z UEFA, PZPN i spółki PL.2012+ Sp. z o.o. i m.st. Warszawy.
 W czasie organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy UEFA 2021 wsparciem dla Organizatora (PZPN/UEFA) będą następujące podmioty:
1. UEFA oraz PZPN;
2. Operator Stadionu Energa Gdańsk: Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o., wraz z podwykonawcami;
3. Lotniska: Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy i Port Lotniczy Chopina w Warszawie
4. Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Państwowa Straż Pożarna, instytucje Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
5. Hotele obsługujące drużyny oraz gości VIP i boiska treningowe
Przewidywana frekwencja uwzględnia obecność ok. 41 tys. osób na stadionie Energa Gdańsk.
Finał Europy w Warszawie w 2015 roku był transmitowany do ponad stu krajów, natomiast widownia przed telewizorami szacowna była na ok. 190 milionów. Polski Związek Piłki Nożnej szacuje globalny zasięg transmisji na podobnym poziomie.
Ze względu na znaczący zasięg medialny wydarzenia oraz ogólnoświatowe zainteresowanie przewiduje się zwiększenie zaangażowania w zakresie zabezpieczenia drużyn uczestniczących, sędziów oraz gości VIP. Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter wydarzenia, mogą ponadto zostać wdrożone także specjalne środki związane z zabezpieczeniem antyterrorystycznym.

[1] Raport Deloitte, Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012TM, s.7.
[2] Tamże, s.44.
[3] Tamże, s.7.
[4] Tamże, s. 73.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Biorąc pod uwagę treść wystąpienia Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: l.dz. 1293/2020/B, Minister Sportu zwraca się z prośbą o udzielenie w drodze uchwały Rady Ministrów RP poparcia dla Wnioskodawcy wyrażonego w gwarancjach i deklaracjach rządowych w zakresie ułatwień:
1. Gwarancji rządowej w sprawie egzekwowania praw i ochrony praw;
2. Gwarancji rządowej w sprawie treści regulaminu sprzedaży biletów;
3. Gwarancji rządowej w sprawie biletów i akredytacji;
4. Gwarancji rządowej w sprawie wykorzystania elementów graficznych;
5. Gwarancji rządowej w sprawie bezpieczeństwa i zabezpieczenia;
6. Gwarancji rządowej w sprawie antydopingu;
7. Gwarancji rządowej w sprawie praw własności intelektualnej;
8. Gwarancji rządowych w sprawie rejestracji praw własności intelektualnej;
9. Gwarancji rządowych w sprawie wymogów medycznych;
10. List zaangażowania w sprawie interesu publicznego.
11. List potwierdzający w sprawie rozpatrywania wniosków wizowych;
12. List potwierdzający w sprawie opłat celnych;
13. List potwierdzający w sprawie zwolnienia z podatku w stosunku do osób fizycznych;
14. List potwierdzający w sprawie zwolnienia z podatków w stosunku do podmiotów;
15. List potwierdzający w sprawie zwolnienia z podatków w stosunku do zawodników i klubów piłkarskich;
16. List potwierdzający w sprawie wymiany walut.
17. List potwierdzający w sprawie podatków bezpośrednich i pośrednich.
18. List zaangażowania w sprawy transportu lotniczego.
Treść określona przez UEFA (wraz z jej tłumaczeniem na język polski) w wersji uzgodnionej z właściwymi resortami będzie stanowić treść niniejszej uchwały.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSPORT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDanuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSPORT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2020
do góry