Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD239
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Propozycja dodania ust. 4a w § 3a uzasadniona jest potrzebą jak najszybszego objęcia kwarantanną osób zamieszkających z osobą zakażoną we wspólnym gospodarstwie domowym, nawet przed przeprowadzeniem przez organ inspekcji sanitarnej postępowania epidemicznego i umieszczenia o tym informacji w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, (systemie EWP) przez wzgląd na zdrowie publiczne. Dodawany w § 4 ust. 7 wskazuje, że w takim przypadku wynagrodzenie lub inne należne świadczenia przysługują takiej osobie na podstawie oświadczenia przedstawionego pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty. Przepis § 3b zmienianego rozporządzenia zakłada odstąpienie od wydawania decyzji o nałożeniu izolacji lub izolacji w warunkach domowych, co pozwoli znacząco odciążyć organy  inspekcji sanitarnej, w sytuacji, gdy informacja o tej izolacji znalazłaby się w systemie EWP.
Dodanie § 4 ust. 6 w proponowanym brzmieniu uzasadnione jest potrzebą umożliwienia wypłaty świadczeń (zasiłku opiekuńczego) dla osoby opiekującej się objętym kwarantanną dzieckiem, lub inną osobą bliską, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przez wskazanie dokumentu na podstawie którego ona nastąpi. Przepis ten został uzgodniony z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto wprowadza się doprecyzowanie kwestii podawania posiłków w pociągach, ograniczenia liczby osób w niektórych typach samochodów. Z zakazu zgromadzeń wyłącza się szkolenia, kursy, egzaminy, testy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym,  transporcie drogowym, transporcie kolejowym.
Celem dodania § 24a jest niezwłoczne wprowadzenie w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym rozwiązań, które przyczynią się do zahamowania rozwoju epidemii COVID-19. Przepis § 24a był konsultowany z przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i uwzględnia część uwag zgłoszonych przez organizacje samorządowe. Przedmiotowy przepis należy stosować łącznie z § 24, który określa, że zadania niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom muszą być stale realizowane. Zalicza się do nich również sprawy związane z procesem inwestycyjnym.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.11.2020
do góry