Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD177
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie regulować będzie trzy niżej wymienione kwestie dotyczące opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (dalej: plan postępowania) zdarzeń stwarzających zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, które w obowiązujących przepisach zasadniczo nie są w ogóle uregulowane (pkt 1 i 3) albo są uregulowane w niewystarczającym zakresie (pkt 2):
1. Określenie trybu opracowania planu postępowania.
2. Udoskonalenie procedury opracowywania planu postępowania. Zgodnie z obecnym stanem prawnym przedsiębiorca opracowuje plan postępowania w uzgodnieniu z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej lub w przypadku, gdy organem założycielskim przedsiębiorcy jest Minister Obrony Narodowej – z szefem terytorialnej delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Uzgodniony plan postępowania przedsiębiorca przekazuje do wiadomości właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji. Oznacza to, iż dotychczasowe zasady opracowania i uzgodnienia planu postępowania nie przewidują udziału w tym procesie Policji oraz odpowiednio – w przypadku gdy organem założycielskim przedsiębiorcy jest MON – Żandarmerii Wojskowej. Z uwagi na zagrożenia terrorystyczne w opracowywaniu i uzgadnianiu planu postępowania powinny także uczestniczyć: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w przypadku, gdy organem założycielskim przedsiębiorcy jest MON – Służba Kontrwywiadu Wojskowego, czego obecne przepisy nie przewidują.
3. Określenie wymagań, jakie powinien spełniać plan postępowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Projektowane rozporządzenie zakłada, iż plan postępowania opracowuje przedsiębiorca przy pomocy powołanego przez siebie zespołu specjalistów posiadających kwalifikacje w dziedzinie procesów technologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W razie potrzeby przedsiębiorca będzie mógł powołać w skład ww. zespołu dodatkowo specjalistów o innych kwalifikacjach, a także zwrócić się o konsultacje do Policji lub Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a w zakresie zagrożeń terrorystycznych także do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2. Przewiduje się włączenie w proces opracowywania planu postępowania Policji lub Żandarmerii Wojskowej. Zmniejszy to ryzyko wystąpienia ewentualnych problemów we współdziałaniu Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej i odpowiednio Żandarmerii Wojskowej oraz Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej podczas akcji ratowniczej i w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzenia tego rodzaju działań. Z kolei udział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego umożliwi lepsze dopracowanie planu postępowania pod względem działań antyterrorystycznych.
3. W projektowanym rozporządzeniu zawarto przepisy nakazujące:
a) uwzględnienie w planie postępowania prawdopodobnych i najbardziej niekorzystnych scenariuszy opisujących warunki oraz zdarzenia mogące spowodować wystąpienie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzie, mienia oraz środowiska, b) aktualizację planu postępowania w przypadku istotnych zmian w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę lub realizowanych przez niego procesach technologicznych,
c) przechowywanie planu postępowania w warunkach zapewniających ochronę dokumentu przez zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuOlga Ewa Semeniuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry