Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID53
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Sprostanie wyzwaniom stojącym przed Krajową Administracją Skarbową (KAS), związanym przede wszystkim z dalszym konsekwentnym dbaniem o szczelność systemu poboru podatków, wymaga nieustannego podnoszenia efektywności działania KAS poprzez jej unowocześnianie (modernizowanie), co wiąże się z poniesieniem niezbędnych kosztów i nakładów inwestycyjnych m.in. w obszarze zasobów ludzkich (wynagrodzenia i uposażenia). Uchwała nr 44/2019 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”, zwanego dalej „Programem”, przewiduje m.in., że w 2020 r. sfinansowane zostaną podwyżki wynagrodzeń dla pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników spoza korpusu oraz uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W ustawie budżetowej na 2020 rok przyjęto założenie wzrostu o 6% kwoty bazowej dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz o 6% wzrostu uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Minister Finansów podjął decyzję aby 3% tego wzrostu zostało ujęte w ramach wstępnej kwoty wydatków w części 19 budżetu, a pozostałe 3% zostało sfinansowane w ramach programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, zwanego dalej „Programem”.
Zatem środki na modernizację wynagrodzeń/uposażeń przewidziane w Programie na 2020 r. będą w części przeznaczone na dopełnienie 3 % wzrostu wynagrodzeń i uposażeń  ujętych w części 19 budżetu projektu ustawy budżetowej na rok 2020.
W wyniku analizy przewidywanych do realizacji zadań w poszczególnych priorytetach przyjętych do Programu ustalono, że niektóre zadania z uwagi na przyczyny niezależne od jednostek organizacyjnych KAS, bądź zmianę sposobu realizacji zadania nie będą mogły być zrealizowane w 2020 roku.
Wobec powyższego zaistniała możliwość przeniesienia kwoty wydatków, które nie mogą zostać zrealizowane w 2020 roku w ramach wyżej wymienionych priorytetów na wydatki związane z modernizacją wynagrodzeń/uposażeń w priorytecie I.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na dokonaniu przeniesienia w 2020 r. środków finansowych przewidzianych w priorytecie II w kwocie 73.599 tys. zł  do priorytetu I. Powodem wprowadzenia takiej zmiany jest konieczność uzyskania pozwoleń na budowę infrastruktury towarzyszącej skanera RTG oraz planowane zakupienie w 2020 r. mniejszej liczby pojazdów służbowych niż zakładano.
Ponadto, proponuje się odejście od planu zakupu działki na rzecz rozbudowy centrum przetwarzania danych resortu finansów na nieruchomości gruntowej pozostającej w trwałym zarządzie Centrum Informatyki Resortu finansów. Program przewiduje na budowę centrum przetwarzania danych resortu finansów oraz zakup nieruchomości gruntowej na łączną kwotę w wysokości 77.000 tys. zł. Konieczne jest dokonanie aktualizacji wydatków przewidzianych na realizację priorytetu IV:
1) w 2020 r. – 2.000 tys. zł,
2) w 2021 r. – 37.000 tys. zł,
3) w 2022 r. – 38.000 tys. zł.
W celu zapewnienia realizacji rozbudowy centrum przetwarzania danych IT, proponuje się  przeniesienie na realizację priorytetu IV:
1) w 2021 r.  kwoty 9.500 tys. zł z priorytetu II,  
2) w 2022 r. kwoty 17.500 tys. zł z priorytetu II.
Jednocześnie w priorytecie II proponuje się przesunięcie kwoty 13.070 tys. zł przewidzianych w 2020 r. na dostawę skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do wydatków 2021 r. w tym priorytecie; przesunięcie powyższych środków z 2020 r. na 2021 r. jest spowodowane długotrwałym procesem  uzyskania pozwoleń na budowę i realizacji tej inwestycji budowlanej.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry