Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD429
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 143, poz. 964 oraz z 2011 r. Nr 206, poz. 1215).
Proponowane zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1010), która przewiduje przejęcie zadań związanych z odbywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego przez Służbę Więzienną.
Zadania Służby Więziennej związane z odbywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego polegające m.in. na zakładaniu skazanym rejestratorów przenośnych i monitorowaniu od dnia 1 października 2018 r. będzie realizować Służba Więzienna za pośrednictwem pionu ochrony w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach szkolenia i ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz w aresztach śledczych i zakładach karnych. W związku z tym zachodzi konieczność objęcia przepisami rozporządzenia Rady Ministrów odrębnej grupy stanowisk w pionie ochrony.
W konsekwencji projektowane rozporządzenie wprowadza odrębną kategorię - stanowiska ochronne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

 

W związku z powyższym konieczna jest zmiana w załączniku do rozporządzenia w celu dodania nowej kategorii stanowisk, tj. stanowisk ochronnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.01.2019
Rejestr zmian