Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD152
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z przepisów art. 21a obowiązującej ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 z późn. zm.), zwanej dalej „u.s.i.r.” wynika, że Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A., zwanemu dalej „PFR”, realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1 (obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych, udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń) lub w formach bezzwrotnych.
Realizując program rządowy, PFR jest obowiązany prowadzić wyodrębnioną ewidencję dla zadań związanych z realizacją programu, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie obiektywnych metod (art. 21a ust. 3 w powiązaniu z art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o SIR). A zatem aktualne brzmienie tych przepisów wskazuje na konieczność wyodrębnienia w ramach ksiąg rachunkowych PFR operacji związanych z realizacją odpowiednio każdego z programów rządowych.
W dniu 27 kwietnia 2020 r. na mocy art. 21a ust. 1 ustawy o SIR, Rada Ministrów powierzyła PFR realizację programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” (uchwała nr 50/2020) oraz „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” (uchwała nr 51/2020).
PFR, jako jednostka wymieniona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie. A zatem księgi rachunkowe PFR (i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe) powinny zapewnić kompletność ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych występujących w jednostce, w związku z prowadzoną przez nią działalnością. U.s.i.r. w obecnym brzmieniu wskazuje tylko na prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla zadań związanych z realizacją każdego programu i nie określa zasad tego wyodrębnienia. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych w celu dookreślenia tych zasad.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze przepływowy charakter działań wskazanych z pkt 1, do wyodrębnienia ich w ewidencji księgowej PFR zasadne jest zastosowanie wobec nich rozwiązań analogicznych do zasad dotyczących funkcjonowania ewidencji tzw. funduszy specjalnych, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) dla każdego z ww. programów rządowych. Funduszy specjalnych nie zalicza się do kapitałów (funduszy) własnych jednostki, a w bilansie prezentuje jako zobowiązania krótkoterminowe w pozycji B.III.3. „Fundusze specjalne” (saldo kredytowe). W przypadku wystąpienia salda debetowego fundusze specjalne prezentuje się jako należności, w pozycji B.II.1 „Należności od jednostek powiązanych”. Przychody i koszty wynikające z działań PFR, w związku z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego i udzielaniem finansowania w ramach ww. programów rządowych, w tym umorzenia subwencji lub pożyczek, zyski/straty z tytułu wyceny poszczególnych aktywów finansowych, jak również środki pieniężne przekazywane w formie transz od Skarbu Państwa, ujmowane byłyby jako zwiększenia lub zmniejszenia funduszy specjalnych, bez wpływu na rachunek zysków i strat.
Z uwagi na fakt, że przepisy art. 46 ust. 4 ustawy o rachunkowości określają jedynie zasady prezentacji funduszy specjalnych, nie stanowią one natomiast podstawy do ich utworzenia, niezbędne jest doprecyzowanie przepisów u.s.i.r. poprzez wprowadzenie przepisów, z których wynikać będzie wyodrębnianie przez PFR funduszy specjalnych dla każdego programu rządowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niedużak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry