Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD251
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja upoważnienia z przepisu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117, z późn. zm.).
Konieczność wydania rozporządzenia wynika z faktu, iż rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 2501, z późn. zm.) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określa podmioty podlegające ochronie i właściwe dla nich organy kontroli, uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, branżę w której działa, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także uzasadniający zastosowanie tych środków.
Zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto celem jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiotach ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - członek RM, Szef KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry