Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID118
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju o nazwie „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W 2018 r. żeglugą śródlądową przetransportowano 5,1 mln ton ładunków oraz wykonano pracę przewozową o wielkości 782,4 mln t-km. Średnia odległość przewozu 1 tony w transporcie międzynarodowym wyniosła 256,2 km, a w transporcie krajowym – 39,8 km. Przewozy żeglugą śródlądową w większości realizowane są w ramach transportu międzynarodowego i wynoszą 52,4%. Towary głównie eksportowane były do Niemiec, a ich udział w transporcie międzynarodowym ogółem w 2018 r. wynosił 13,6% ogółu przewozów międzynarodowych. W ramach transportu krajowego – bez udziału przewozu między portami zagranicznymi, przetransportowano ok. 3 mln ton ładunków. Obecnie żegluga śródlądowa nie odgrywa znaczącej roli w polskim systemie transportowym, jej udział w ogólnym przewozie ładunków w krajowej sieci transportowej nie przekracza 0,2%, a jej rola od roku 2015 systematycznie maleje.
Jakość śródlądowych dróg wodnych przekłada się bezpośrednio na możliwości regularnego i efektywnego ekonomicznie transportu wodnego śródlądowego. Niewystarczające zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w Polsce wpływa na specyfikę funkcjonowania żeglugi śródlądowej. Do najistotniejszych utrudnień żeglugowych należą zbyt małe głębokości tranzytowe uniemożliwiające regularny przewóz towarów, niewłaściwe parametry mostów drogowych i kolejowych, awarie śluz i jazów oraz długotrwałe przerwy nawigacyjne spowodowane zalodzeniem, a następnie wysoką wodą oraz okresami suszy.
Dodatkowo zgodnie z przedstawionym pod koniec maja 2018 roku przez Komisję Europejską pakietem rozporządzeń dotyczących nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w nowym okresie programowania, państwa członkowskie zostaną zobowiązane w ramach polityki spójności do wypełnienia tzw. warunków podstawowych – horyzontalnych oraz tematycznych. W ramach warunków tematycznych ustalony został warunek dla sektora transportu, tj. kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie.
Sektor transportu wodnego śródlądowego nie posiada dedykowanego dokumentu planistycznego – programu wieloletniego czy też programu rozwoju, na wzór dokumentów planistycznych dla transportu kolejowego i drogowego. Poza obszarami rozwoju sektora wodnego wskazanymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. nie istnieje dokument spełniający wymogi tematycznego warunku podstawowego dla sektora transport, w obszarze żeglugi śródlądowej.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Ministrów  pozwoli więc nie tylko na kompleksowe planowanie rozwoju transportu wodnego śródlądowego do 2030 r., spełniając ww. warunek tematyczny, ale także wypełni lukę w obszarze polityki rozwoju dot. żeglugi śródlądowej – realizując działania o charakterze operacyjno-wdrożeniowym dla realizacji celów określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.
Zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce prowadzony z poszanowaniem środowiska przyrodniczego może mieć duże znaczenie w zakresie wpływu na wzrost jakości powietrza, ochronę różnorodności biologicznej, ograniczenie kongestii transportowej w miastach oraz podniesienie jakości życia człowieka w ogóle, poprzez m.in. wzrost bezpieczeństwa i potencjalny wzrost atrakcyjności – w tym turystyczny terenów nadrzecznych.
Realizacja działań ujętych w Programie pozwoli na zrealizowanie celu, jakim jest przywrócenie warunków dla niezawodnego i efektywnego transportu wodnego śródlądowego na śródlądowych drogach wodnych w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Krajowy Program Żeglugowy do 2030 r.  jest dokumentem obejmującym planowanie, działania i inwestycje w zakresie transportu wodnego śródlądowego w perspektywie do 2030 r. Zakres interwencji przewidziany w KPŻ2030 wymaga zapewnienia zgodności z perspektywą czasową obowiązywania SOR oraz SZRT co oznacza, że w niniejszym dokumencie ujęte zostały działania, które zostaną zrealizowane do 2030 r.  W działaniach realizujących cel KPŻ2030 wskazana została m.in. lista projektów inwestycyjnych na drogach wodnych oraz działania o charakterze sektorowym – działania strategiczno-regulacyjne wspierające rozwój sektora transportu wodnego śródlądowego.
Cel Programu – przywrócenie warunków dla niezawodnego i efektywnego transportu wodnego śródlądowego na śródlądowych drogach wodnych w Polsce, zostanie zrealizowany przez następne kierunku interwencji:
1. Poprawa parametrów nawigacyjnych  na śródlądowych drogach wodnych;
2. Wsparcie rozwoju rynku w sektorze transportu wodnego śródlądowego;
3. Rozwój partnerstwa na rzecz gospodarczego wykorzystania dróg wodnych.
Zakres interwencji odnosi się do polskich odcinków międzynarodowych dróg wodnych wskazanych w Porozumieniu AGN tj.
1.E30 – Odrzańska Droga Wodna (dalej: ODW);
2.E40 – Droga Wodna Rzeki Wisły na odcinku Gdańsk-Warszawa oraz połączenie Warszawa-Brześć (dalej: DWW);
3.E70 – połączenie Odra-Wisła oraz połączenie Wisła-Zalew Wiślany.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry