Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID70
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba przyjęcia przedmiotowej uchwały wynika z konieczności przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 polegającym na występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów oraz dodatkowych wydatkach w budżetach gmin i powiatów. Zmniejszone dochody widoczne są zarówno po stronie wpływów z udziału w podatkach dochodowych, podatkach i opłatach lokalnych wynikających z udzielanych ulg, jak i czynszów, czy sprzedaży biletów. Dodatkowo samorządy zostały postawione przed koniecznością ponoszenia nieprzewidzianych wydatków na opieki zdrowotną, społeczną i senioralną, dezynfekcję czy dostosowywanie stanowisk urzędniczych do pracy zdalnej.
Pogorszenie stanu finansów wywołało konieczność szukania oszczędności po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych. Szczególnie niepożądane jest potencjalne ograniczanie inwestycji, które mają znaczenie zarówno dla będących ich wykonawcami lokalnych MMŚP, jak i mieszkańców, gdyż przyczyniają się do poprawy jakości otoczenia, w którym żyją. Chcąc za wszelką ceną utrzymać portfel inwestycyjny samorządy stają przed trudnym wyborem zwiększenia zadłużenia lub cięć w wydatkach bieżących, których głównym składnikiem są wynagrodzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się udzielenie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12 mld zł, które zostanie podzielone na trzy pule środków:
1) 5 mld zł dla gmin i miast na prawach powiatu;
2) 1 mld zł dla powiatów niebędących miastami na prawach powiatu;
3) 6 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dwie pierwsze pule zostaną rozdzielone w oparciu o regułę uwzględniającą planowane na 2020 r. wydatki majątkowe poszczególnych jednostek oraz poziom zamożności jednostek mierzony dochodami ogółem per capita pomniejszonymi o wpływ tzw. „janosikowego”. Zakłada się, że środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu.
Trzecia pula będzie dysponowana przez Prezesa Rady Ministrów, na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy. Terminy składania wniosków zostaną określone przez ten organ w ogłoszeniu o naborze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR MF, MSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Rozwoju, Robert Nowicki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 lipca 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.07.2020
do góry