Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC40
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zachodzi konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797  z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 44, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2016/797” oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 102, z późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2016/798”, wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego. Obie dyrektywy przewidziały termin na wdrożenie swoich postanowień do dnia 16 czerwca 2019 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu o rok. W celu przesunięcia terminu wdrożenia państwa członkowskie powiadamiały Agencję i Komisję, podając jednocześnie uzasadnienie takiego przedłużenia. Rzeczpospolita Polska postanowiła skorzystać z tej możliwości, w związku z powyższym, w przypadku RP, termin dokonania transpozycji przepisów dyrektywy 2016/798 oraz dyrektywy 2016/797 został przesunięty na dzień  16 czerwca 2020 r. Niemniej jednak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz. Urz. UE L 165 z 27.05.2020, str. 27), w związku z sytuacją nadzwyczajną dotycząca COVID-19, wydłużyła termin transpozycji ww. dyrektyw do dnia 31 października 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy zakłada dokonanie implementacji dyrektywy 2016/797 (z wyjątkiem rozdziału VI, który implementowany jest odrębnym projektem ustawy) i dyrektywy 2016/798 poprzez dodanie nowych oraz dokonanie zmian w obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.).
Projekt zawiera także przepisy, których celem jest zapewnienie prawidłowego stosowania szeregu aktów wykonawczych do dyrektywy 2016/798, w szczególności:
- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. UE L 129 z 25.05.2018, str. 26);
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiającego praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 129 z 25.05.2018, str. 49);
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139I z 27.05.2019, str. 360).
Dodatkowo projekt tworzy warunki do wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 1)

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry