Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID69
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Niniejszy dokument (dalej również jako: „Program CPK") jest Programem, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 234, dalej jako: „uCPK", „ustawa o CPK"). Obejmuje on swoim zakresem zaplanowanie, zaprojektowanie oraz budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (w treści również jako „Port Solidarność" lub „CPK"), urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania, realizację inwestycji celu publicznego, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 118 ustawy o CPK jak również realizację innych zadań funkcjonalnie związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niniejszy program potwierdza i uzupełnia ustalenia oraz rozstrzygnięcia zawarte w uchwale Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. nr 173/2017, RM-111-163-17, na mocy której Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: „Koncepcja CPK". Program CPK ustanawia ramy finansowe oraz warunki organizacje realizacji zamierzeń Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Program CPK potwierdza tym samym założenia przyjęte w Koncepcji CPK, a zarazem wykonuje nakaz zawarty w ustawie o CPK.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W niniejszym dokumencie opisany jest zakres finansowania wymienionych zadań, charakterystyka poszczególnych inwestycji, ich rozmieszczenie, terminy realizacji oraz określenie nakładów finansowych Skarbu Państwa (w tym środków pochodzących z budżetu państwa) niezbędnych na ich realizację. Na mocy art. 2 pkt 7 ustawy o CPK, niniejszy program jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), wskazującym wykonawcę programu (art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) oraz uprawniającym jednostki realizujące program do zaciągania zobowiązań w celu sfinansowania w poszczególnych latach realizacji programu do łącznej kwoty określonej dla całego programu lub - odpowiednio - do kwot planowanych dla określonego podmiotu (art. 136 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Cel główny Programu CPK koresponduje z misją określoną przez Radę Ministrów w Koncepcji CPK, i polega na stworzeniu uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Wymieniony wyżej cel Program CPK realizuje, stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy o CPK poprzez określenie zakresu finansowania realizacji Portu Solidarność, urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania, zakresu finansowania inwestycji celu publicznego określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 118 ustawy o CPK, jak również określenie innych zadań koniecznych do osiągnięcia wymienionego powyżej celu
niniejszego programu. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja programów wieloletnich może być podzielona na etapy. Program inwestycyjny CPK podlega etapowaniu. Pierwszy z dwóch wyodrębnionych etapów, będący przedmiotem Programu CPK, dotyczy lat 2020-2023. Zasadniczym celem pierwszego etapu, będącego przedmiotem niniejszego programu, jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych. Przyjęty podział realizacji programu inwestycyjnego CPK na etapy, wynika z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że zgodnie z najlepszymi praktykami realizacji tego typu inwestycji, pierwszym etapem jest faza przygotowawcza, obejmująca co najmniej etap planowania i opracowania założeń projektowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że najwięcej potencjalnych oszczędności na tego typu projektach wiąże się z etapami planowania i projektowania. W miarę postępu inwestycji (przejście na etap wykonawczy) potencjał uzyskiwania oszczędności zmniejsza się bowiem znacząco. W przypadku Inwestycji, to jest budowy portu lotniczego, odpowiadającej założeniom Koncepcji CPK, należy wskazać, iż zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych (ICAO, Doc. 9184, Airport Planning Manual), branżowych (IATA, Airport Development Reference Manual), a także w zgodzie z przepisami ustawy Prawo lotnicze, powstanie portu lotniczego należy poprzedzić szeroko zakrojonym procesem tzw. planowania generalnego (master planning). W procesie tym przechodzi się przez poszczególne etapy, które pozwalają na przedstawienie planu generalnego lotniska do zatwierdzenia. Plan generalny sporządza się przy tym z uwzględnieniem planowanego rozwoju lotniska w perspektywie dziesięcioleci. Podejście takie umożliwia z jednej strony wyskalowanie pierwszego etapu inwestycji, zamierzonego pod ruch lotniczy zdefiniowany w pierwszych latach po jego zaplanowanym uruchomieniu, a jednocześnie zaplanowanie rozwoju lotniska w perspektywie dziesięcioleci, choćby po to aby uniknąć zabudowy na terenach sąsiadujących. Zaproponowany podział programu inwestycyjnego CPK na etapy uwzględnia również wnioski z dotychczasowych działań sektora publicznego w sferze inwestycji infrastrukturalnych. Jak wynika z wielu raportów NIK, czy raportów eksperckich, realizacja programów inwestycyjnych zamierzonych do realizacji przez sektor publiczny wymaga etapu ich planowania i to na jak najwcześniejszym etapie. Pomijanie lub marginalizacja etapu planowania prowadzi bowiem do niegospodarności na etapie realizacji inwestycji, co wielokrotnie podkreśla NIK w swoich raportach. W opracowaniach analizujących praktykę realizacji dużych projektów infrastrukturalnych na całym świecie jednoznacznie wskazuje się, że prawidłowe przygotowanie projektu jest jednym z kluczowych warunków jego sukcesu rozumianego jako ukończenie projektu w zakładanym czasie i budżecie. Dodatkowym uzasadnieniem podziału programu inwestycyjnego CPK na etap przygotowania i realizacji jest złożoność i stopień skomplikowania projektu. Założenia Koncepcji CPK oznaczają, że mamy do czynienia z unikalnym i bezprecedensowym projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale w skali całego regionu. Projektem złożonym, który składać się będzie z przeszło 120 budynków i budowli. Sam terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. m2 będzie jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce. Projektem, który będzie wymagał zainstalowania zaawansowanych urządzeń i systemów, jak systemy bagażowe, systemy IT, systemy ATM. Wszystkie te elementy i systemy będą przy tym musiały zostać oddane do użytku w mniej więcej tym samym czasie, a następnie przygotowane do użytku operacyjnego. Należy też podkreślić, że projekt będzie realizowany na obszarze, który obecnie stanowi tereny rolnicze, co wiąże się choćby z koniecznością zapewnienia pełnego uzbrojenia tego terenu, jak i rodzi wyzwania związane z ochroną środowiska, stosunkami wodnymi, ochroną społeczności lokalnych czy zapewnieniem planowania przestrzennego otoczenia Inwestycji. Wszystkie te zagadnienia powodują, że program inwestycyjny CPK w każdej jego fazie tj. planowania, projektowania, budowy, jak i przygotowania operacyjnego, będzie projektem o niespotykanej dotychczas w Polsce skali i stopniu skomplikowania. Program CPK dotyczy pierwszego z etapów procesu inwestycyjnego CPK, przypadającego na lata 2020-2023, to jest etapu prac przygotowawczych. W ramach etapu pierwszego opracowywane będą kolejne fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskiwane niezbędne decyzje administracyjne niezbędne wejścia w etap realizacji poszczególnych zamierzeń budowlanych. Zasadniczym celem pierwszego etapu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań odnośnie do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia, określenie optymalnego planu jego realizacji, szczegółowych harmonogramów, jak i budżetów poszczególnych projektów, a także określenie sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych. Etap II (realizacja robót budowlanych) będzie prowadzony w oparciu o materiały wypracowane w toku fazy wcześniejszej.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Horała Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry