Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD172
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania
z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1242) utraci moc z końcem dnia 28 lipca 2020 r.
Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych
i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.
Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) z lotnisk położonych na terytorium:
a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej,
b) Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Arabskiej Republiki Egiptu, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego;
2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.), statkami powietrznymi wyczarterowanymi:
a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub
b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub
c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;
3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie będzie obowiązywało do dnia 11 sierpnia 2020 r.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Horała Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2020
do góry