Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD225
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedkładany projekt stanowi wykonanie upoważnienia dla Rady Ministrów, wynikającego z art. 199f ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Zgodnie z art. 199d ust. 1 ustawy, zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej udziela albo odmawia jej udzielenia minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych, z zastrzeżeniem, że obywatelom polskim będącym byłymi żołnierzami zawodowymi zgody udziela albo odmawia jej udzielenia Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego.
Podstawę do opracowania projektu stanowi zmieniony ust. 6 art. 199a ustawy, w którym wprowadzono dodatkowy punkt w brzmieniu: „5) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 5, że nie jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Zadłużonych”. Zmianę ustawy wprowadził art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, z późn. zm.), który wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Projekt zakłada zmianę wzoru Wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. poz. 438). Zmiana wzoru polega głównie na ujęciu w nim dokumentu, który począwszy od 1 grudnia 2020 r. będzie wymagany, jako załącznik do wniosku składanego do właściwego organu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uwzględnienie we wzorze wniosku załącznika – oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest on ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w sposób jednoznaczny wskaże obywatelom, że mają dołączyć oświadczenie do przesyłanego wniosku, a przez to wpłynie pozytywnie na proces postępowania administracyjnego i ograniczy do minimum lub wyeliminuje konieczność wzywania wnioskodawców do uzupełnienie braku ww. oświadczenia, wynikającą z art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 199a ust. 6 pkt 5 ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Kamiński Minister Spraw Wewnęrtrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry