Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID80
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zwany dalej „NPRMT”, jest realizowany od 2011 r., a zakończenie jego realizacji było planowane na 2020 r. Jednakże biorąc pod uwagę konieczność nieprzerwanej realizacji zadań NPRMT konieczne jest przedłużenie jego realizacji o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2021 r. oraz dedykowanie w 2021 r. na realizację programu kwoty 65 mln zł, tj. o 10 mln zł więcej niż w 2020 r.
Uzasadnieniem dla przedłużenia realizacji NPRMT na 2021 r. jest konieczność dokończenia zadania dotyczącego rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych - aktualny system rejestrów transplantacyjnych działa od 2007 r. i po ponad 10-letnim okresie użytkowania nie jest w stanie sprostać stałemu rozwojowi medycyny transplantacyjnej i obsłużyć wszystkich procesów, które wspierają kluczowe działania w medycynie transplantacyjnej. Jednocześnie liczba przetwarzanych danych przekracza tę zakładaną 10 lat temu, co skutkuje wielokrotnym zawieszaniem systemu. Jedynym źródłem finasowania dla budowy nowych rejestrów transplantacyjnych jest NPRMT, stąd kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanego finansowania dla tego projektu. Z uwagi na obszerny i złożony zakres merytoryczny tego zadania, przy jednoczesnym znaczącym stanie zaawansowania prac, dostawca (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) przedstawił harmonogram, który przewiduje konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu o rok, tj. do 2021 r. Przerwanie projektu w 2020 r. znacząco wydłuży lub nawet uniemożliwi ukończenie prac oraz wpłynie negatywnie na realizację kluczowych procesów w medycynie transplantacyjnej. Potrzeba wydłużenia realizacji NPRMT wynika również z konieczności nieprzerwanej realizacji zadania pod nazwą „finansowanie częściowe procedur medycznych – leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi”, które objęte jest finansowaniem tylko ze środków NPRMT. Finansowanie to miało mieć charakter tymczasowy i doraźny, do czasu oszacowania zapotrzebowania na procedurę i kosztów jej realizacji, a następnie ujęte jako świadczenie gwarantowane finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”. Jednakże procedura ujęcia świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych może się przedłużyć, stąd aby zapewnić chorym nieprzerwany dostęp do leczenia oraz zabezpieczyć odpowiedni bufor czasowy na przeprowadzenie przez NFZ procedury zawierania umów, których przedmiotem będą nowe świadczenia jest konieczne utrzymanie finansowanie w ramach NPMT do końca 2021 r.
Wydłużenie realizacji oraz zwiększenie budżetu NPRMT pozwoli także wprowadzić „pilotażowe” działania dotyczące zwiększenia liczby dawców przez dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Oddziałów Intensywnej Terapii, zwanych dalej „OIT”, oraz budowę zespołów koordynacyjnych w szpitalach, które wykazały największą aktywność w zakresie zgłaszalności dawców rzeczywistych. Dodatkowo zwiększenie finansowania pozwoli wdrożyć program tzw. odczulania wysokoimmunizowanych chorych oczekujących na przeszczepienie nerki, który wyeliminuje ograniczenia w korzystaniu z tej metody leczenia. Większość zadań NPRMT, z uwagi na ich znaczenie dla rozwoju medycyny transplantacyjnej, kontynuowana będzie w 2021 r. bez zmian w zakresie przedmiotowym, czy sposobie realizacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wydłużenie realizacji NPRMT o kolejny rok oraz zwiększenie poziomu jego finansowania w 2021 r. z 55 mln zł do 65 mln zł.
Ponadto, w zakresie poniższych zadań proponuje się zmienioną formułę:
1) w zadaniu dotyczącym zakupu sprzętu i aparatury (tj. zakup sprzętu dla ośrodków transplantacyjnych i banków tkanek i komórek lub medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy) – rozszerzenie zakresu merytorycznego zadania przez wprowadzenie działania dedykowanego dla szpitali donacyjnych (grupa ok. 20 OIT, które w latach 2017- 2019 wykazywały największą aktywność donacyjną) na zakup sprzętu w kwocie od 500 tys. do 1,25 mln / szpital.  W ramach tego podzadania wybór realizatorów odbędzie się nie w drodze konkursu ofert, a wskazania na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia;
2) w zadaniu  dotyczącym finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (tj. finansowanie indywidualnego wynagrodzenia koordynatorów) – nazwa zadania została zmodyfikowana, w celu doprecyzowania finansowanych w jego zakresie czynności tj.: działalności koordynatorów, zespołów konsultacyjnych i  szkoleń;
3) w zadaniu dotyczącym akcji promocyjnych i edukacyjnych (kampanii medialnych) oraz działań zwiększających zaangażowanie w tworzenie programów promocji transplantologii w poszczególnych regionach kraju (aktualnie umowa zawarta z zewnętrznym realizatorem Fabryką Komunikacji Społecznej) – wyodrębnienie 3 działań i zmiana sposobu realizacji:
a) ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej,
b) ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia organizację w kraju Europejskiego Dnia Donacji w 2021 r.,
c) realizacja spotkań edukacyjnych – bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia;
4) w zadaniu  dotyczącym wprowadzenia nowych metod diagnostyki i procesów immunologicznych warunkujących powodzenie przeszczepienia – uzupełnienie zakresu merytorycznego zadania o leczenie po diagnostyce przez wdrożenie programu odczulania (w założeniu dla grupy  min. 15 biorców wysokozimmunizowanych);
5) rezygnacja w 2021 r. z zadania dotyczącego dofinasowania do prac remontowo-budowlanych, gdyż dla jego efektywnej realizacji wymagany jest dłuższy okres czasu.
Środki finansowe niezbędne na zabezpieczenie tych zadań pochodzić będą z wnioskowanego zwiększenia o 10 mln zł oraz z budżetu zadania dotyczącego dofinasowania do prac remontowo-budowlanych (które nie będzie kontynuowane w 2021).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry