Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD547
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). W świetle ww. przepisu Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów
(do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia. Ustalone przez Radę Ministrów na 2020 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
W ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ww. ustawy, powinna wynosić co najmniej 2 345,60 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 15,30 zł.
Proponowana w projektowanym rozporządzaniu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wynosi
2 450 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 8,9% oraz relację
do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,9%.
Przy ww. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 450 zł,  kwota minimalnej stawki godzinowej
w 2020 r. powinna wynosić 16 zł (wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. – 14,70 zł, zwaloryzowana
o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r., tj. 14,70 zł  x 108,9%).
Ww. wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.09.2019
do góry