Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD139
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem nowelizacji jest zmiana przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292, dalej jako: ustawa) zakładająca umożliwienie korzystania przez Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego (dalej jako: Instytut) z dotacji celowych z budżetu państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W zmienianej ustawie do katalogu potencjalnych źródeł przychodów Instytutu dodaje się dotacje celowe z budżetu państwa w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), jednak nie nakładając na żaden organ obowiązku przekazywania wskazanych dotacji Instytutowi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - członek RM, Szef KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry