Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD240
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rada Ministrów co roku, po zakończeniu składania wniosków przez producentów rolnych, określa stawki dopłat do poszczególnych grup roślin  biorąc pod uwagę środki zaplanowane na ten cel na dany rok i całkowitą wnioskowaną powierzchnię. Stawki wyliczono na podstawie informacji o wnioskowanej powierzchni w 2020 r. przekazanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uwzględnieniem łącznej kwoty 75 mln zł przeznaczonej na te dopłaty za 2020 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Gembicka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry