BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r529157108047,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-wielokrotnosci-kwoty-bazowej-sta.html
2020-10-23, 13:19
Numer projektuRD538
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730). Zgodnie z tym przepisem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, kierując się szczególnymi zadaniami jakie wykonują funkcjonariusze.
Zaproponowana w projekcie wysokość wielokrotności kwoty bazowej uwzględnia otrzymane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2019 r. podwyżki uposażeń, w związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 21 listopada 2018 r. pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Stroną Społeczną reprezentowaną przez dziesięć organizacji związkowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z podpisaniem w dniu 21 listopada 2018 r. Porozumienia pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w Krajowej Administracji Skarbowej. W porozumieniu określono m.in. kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego/pełniącego służbę, wskazując że jest to podwyżka obejmująca wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym, w tym – nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymują od dnia 1 stycznia 2019 r. w miesięcznej wysokości podwyżkę w kwocie 655 zł brutto dla każdego funkcjonariusza pełniącego służbę.  Podwyżka powyższa miała na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywacyjnych stanowiących istotny element dla właściwej realizacji polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej, mając na względzie zwiększenie zaangażowania i skuteczności w działania funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. Kwota 655 zł podwyżki odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, co spowoduje jej wzrost z 3,10 do 3,39.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Walczak Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.11.2019
Rejestr zmian