Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID244
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualizacja zintegrowanych strategii rozwoju, w tym również Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, jest jednym
z elementów kompleksowej modernizacji systemu zarządzania rozwojem kraju i wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  do roku  2020 (z perspektywą do 2030) (M.P. poz. 260).
Prace nad nowelizacją uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego - współdziałanie, kultura, kreatywność (z perspektywą do roku 2030) realizowane są w ramach przyjętego uchwałą nr 65 Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju w maju 2017 r. dokumentu pn. „Aktualizacja strategii rozwoju wynikająca z przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) – zakres oraz sposób organizacji prac”.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – współdziałanie, kultura, kreatywność (z perspektywą do roku 2030)” ma na celu dostosowanie treści Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie przez Radę Ministrów „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – współdziałanie, kultura, kreatywność (z perspektywą do roku 2030)” oraz równoczesne uchylenie uchwały nr 61 Rady Ministrów z 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie uchwały nr 61 Rady Ministrów z 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. poz. 378) oraz przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – współdziałanie, kultura, kreatywność (z perspektywą do roku 2030)” spowoduje:
- wyeliminowanie z porządku prawnego nieaktualnej uchwały Rady Ministrów;
- przyjęcie zgodnej z obowiązującą Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zintegrowanej strategii rozwoju określającej zakres planowanych interwencji publicznych w obszarze rozwoju kapitału społecznego w perspektywie do roku 2030.
Na aktualizację Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz dostosowanie jej do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju złożą się m.in. następujące elementy kluczowe:
- uzupełnienie diagnozy w obszarze objętym planowaniem strategicznym przez uwzględnienie najbardziej aktualnych dostępnych danych;
- modyfikacja celów, priorytetów i kierunków działań zgodnie z zakresem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
- uwzględnienie kluczowych zasad i standardów wytyczonych przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (podejście selektywne, zintegrowane i zróżnicowane terytorialnie, mobilizacja zasobów krajowych, projektowanie działań z uwzględnieniem pułapek rozwojowych, aktywność na forum międzynarodowym, podejście projektowe);
- weryfikacja i aktualizacja systemu wskaźników, w tym m.in. szersze wykorzystanie badań GUS w celu zapewnienia trwałości i porównywalności pomiarów;
- powiązanie planowania strategicznego z monitoringiem projektów strategicznych realizowanym w systemie MonAliZa;
- aktualizacja w zakresie ram finansowych.
Kluczowe proponowane zmiany merytoryczne w stosunku do obowiązującej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego wynikają przede wszystkim z przyjętego wraz ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nowego modelu zarzadzania rozwojem Polski. Interwencje zaktualizowanej SRKS zostały zaprojektowane i będą wdrażane – w tych przypadkach, w których jest to możliwe i uzasadnione – z uwzględnieniem określonych w SOR zasad strategicznych polityki państwa, które stanowią punkt odniesienia do tworzenia wszystkich polityk rozwoju. Są to:
- koncentracja na działaniach wyprzedzających – ukierunkowujących rozwój w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego – mająca za zadanie zarówno zapobieganie negatywnym zjawiskom, jak i wybór najbardziej pożądanych kierunków i sposobów rozwoju,
- implementowanie rozwiązań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej w sposób nienaruszający stabilności finansów publicznych – każde rozwiązanie będzie podlegało, w trakcie jego obowiązywania, ocenie i modyfikacji w zależności od zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz wpływu na finanse publiczne,
- określenie listy sektorów strategicznych, na których skoncentrowane zostanie wsparcie w ramach poszczególnych polityk publicznych (m.in. przemysłowej, innowacyjnej, eksportowej, związanej z napływem inwestycji zagranicznych),
- zastosowanie podejścia projektowego poprzez wskazanie projektów strategicznych/flagowych, odnoszących się do określonego produktu/przełomowej technologii, które charakteryzują się wysokim stopniem wpływu na realizację celów strategicznych SOR, a tym samym odpowiednio dużą skalą oddziaływania na całą gospodarkę,- wskazanie perspektywicznych (geograficznych) kierunków ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw,
- koncentracja wsparcia publicznego na tych przedsiębiorstwach, które chcą się rozwijać, dostosowanie instrumentów do skali i etapu działania podmiotów, zdiagnozowanych potrzeb oraz perspektyw rozwoju,
- zwiększenie koncentracji polityki regionalnej na obszarach problemowych i potencjałach terytorialnych obszarów miejskich i wiejskich,
- wskazanie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych (transportowych, energetycznych, środowiskowych, telekomunikacyjnych).
W związku z powyższym w przedłożonym projekcie dokumentu zastosowano podejście selektywne. W stosunku do pierwotnie przyjętej Strategii zredukowano i dookreślono zakres planowanych interwencji w obszarze tradycyjnie rozumianej kultury i dziedzictwa, ograniczając je do elementów w opinii MKiDN mogących mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego oraz osiągania celów wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poszerzono natomiast, w ślad za akcentującym kluczowe znaczenie rozwoju gospodarczego charakterem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakres działań dedykowanych rozwojowi przemysłów kultury i kreatywnych, wyodrębniając je w ramach osobnego celu szczegółowego (Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektor kultury i kreatywne).
Szeroki zakres tematyczny przyjętej pierwotnie w roku 2013 Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, jak również znaczne rozproszenie realizowanych w jej ramach inicjatyw, ewolucyjny i wieloetapowy charakter pożądanych zmian oraz niedookreśloność definicyjna zasobu, jakim jest kapitał społeczny, w istotny sposób utrudniają ocenę efektów jej realizacji. Jak wynika z analizy danych udostępnianych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny systemie STRATEG, na dzień dzisiejszy wartość docelowa 3 z 6 wskaźników głównych SRKS została osiągnięta (odsetek osób preferujących postawę kooperacji, odsetek osób angażujących się w wolontariat oraz odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury). W przypadku wskaźników pomocniczych, dla których nie zostały określone wartości docelowe, wzrosty w stosunku do wyjściowego roku 2012 odnotowano dla 8 z 14 mierników. Należy jednakże mieć na uwadze, że system monitorowania Strategii z roku 2013 opierał się przede wszystkim na badaniach CBOS, których miarodajność jest niższa niż w przypadku danych dostarczanych przez GUS (w związku z czym w zaktualizowanej SRKS również system monitorowania został zmodyfikowany).
Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia. Zapisy przedłożonego dokumentu stanowią przedmiot bieżących roboczych uzgodnień z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju m.in. w kontekście negocjowania przyszłej Umowy Partnerstwa. Planowane są również robocze konsultacje z Komisją Europejską, których celem będzie zabezpieczenie możliwości finansowania działań z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego w przyszłej perspektywie finansowej UE. Należy zatem zakładać, że przedmiotowy projekt podlegał będzie jeszcze stosownym modyfikacjom, w tym również wynikającym z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, zanim zostanie ostatecznie przedłożony Radzie Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Lewandowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry