Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD133
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z przedłużaniem się stanu pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność przedłużenia szczególnych i nadzwyczajnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych. Niezbędne jest więc podjęcie działań legislacyjnych, których celem będzie zapewnienie płynności realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. Z kolei proponowane zmiany w specustawie wynikają z doświadczeń ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako organu odpowiedzialnego za prawidłowe działanie systemu wdrażania środków europejskich związanych z kilkumiesięczną realizacją jej przepisów. Zmiany w pozostałych ustawach służą stworzeniu niezbędnych podstaw prawnych w prawie krajowym dla podejmowania dodatkowych działań służących łagodzeniu skutków kryzysu społecznogospodarczego
związanego z wystąpieniem COVID-19.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się aby wprowadzane szczególne rozwiązania, mające na celu niwelowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na wdrażanie, realizację i rozliczenie programów operacyjnych miały charakter czasowy. Projekt przewiduje przedłużenie stosowania specustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, uchylenie przepisów, których regulacja została już skonsumowana (dotychczasowy art. 4 pkt 2, dotychczasowy art. 13), oraz niezbędne korekty legislacyjne. Dodatkowo projekt przewiduje objęcie zakresem zastosowania specustawy funduszowej programów realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, jako że charakter tych programów jest co do zasady analogiczny do programów i instrumentów objętych już zakresem stosowania tej ustawy, stąd proponowana zmiana służy uspójnieniu przepisów ustawy w tym zakresie.
Projektowaną ustawą zmienia się także następujące akty prawne: ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynika z konieczności uregulowania w przepisach krajowych o randze ustawowej podstawy prawnej do realizacji planów rozwojowych związanych z łagodzeniem społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19.
Projektowana zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych polega na rozszerzeniu katalogu środków z art. 5 ust. 3 tej ustawy o dodatkowe kategorie środków, które mogą posłużyć realizacji planów rozwojowych. Projektowana zmiana w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej służy zapewnieniu spójności z pozostałymi przewidzianymi w projekcie rozwiązaniami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.10.2020
do góry