BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r5146291517239,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-niektory.html
2020-09-19, 05:57
Numer projektuUD126
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem i stosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.), wprowadzającej zmiany w sposobie funkcjonowania transportu publicznego, w szczególności przewozów autobusowych, polegających na:
1. braku jednolitych zasad wyboru przewoźników do obsługi linii regularnych w publicznym transporcie zbiorowym;
2. pogłębiającym się zjawisku tzw. „białych plam” na mapie komunikacyjnej kraju, powodujących wykluczenie społeczne obywateli ze względu na brak dostępu do transportu publicznego, związanego z zaniechaniami w zakresie organizacji przewozów użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego;
3. zainteresowaniu przewoźników wyłącznie obsługą linii rentownych, co przyczynia się do wykluczania komunikacyjnego miejscowości położonych na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, oddalonych od aglomeracji miejskich, dokąd nie docierają połączenia autobusowe;
4. konieczności zapewnienia przez samorządy, z własnych ograniczonych środków finansowych publicznego transportu zbiorowego na obszarach, których obsługą nie są zainteresowani przewoźnicy komercyjni;
5. braku planów transportowych, zwłaszcza w przypadku mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, co  ogranicza możliwość planowania, tworzenia i rozwoju komunikacji publicznej na obszarach gdzie ze względów społecznych taka komunikacja jest potrzebna;
6. ograniczonym dostępie dla osób uprawnionych do przejazdów z ulgą ustawową, wynikającym z braku rekompensat dla przewoźników komercyjnych w przypadku stosowania przez nich ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wprowadzenie obowiązku opracowywania planów transportowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, bez względu na liczbę mieszkańców na ich terenie. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązane do zaplanowania i utworzenia komunikacji publicznej na obszarach wykluczonych komunikacyjnie, gdzie ze względów społecznych taka komunikacja jest potrzebna, a obecnie nie funkcjonuje;
2. Ograniczenie do niezbędnego minimum zakresu planów transportowych. Uprości to opracowywanie planów i zmniejszy obciążenia administracyjne, a także  obniży koszty ponoszone z tego tytułu przez samorządy;
3. Ujęcie w planach  transportowych pakietów linii komunikacyjnych, w transporcie drogowym, składających się z co najmniej jednej linii o dużym potoku pasażerskim i co najmniej jednej linii o małym potoku pasażerskim, rozłożonych równomiernie pomiędzy poszczególne pakiety. Rozwiązanie takie przełoży się na rozwój komunikacji publicznej na obszarach dotąd nieobsługiwanych przez przewoźników;
4. Przyznawanie przedsiębiorcom prawa do obsługi pakietów linii komunikacyjnych, w drodze otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur przetargowych. Procedura przetargowa zapewni równe szanse i możliwości w dostępie do rynku dla wszystkich przedsiębiorców;
5. Umożliwienie wykonywania przewozów nie będących przewozami o charakterze użyteczności publicznej przez przewoźników na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu na liniach międzywojewódzkich. Linie takie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia konkurencyjnego dla przewozów realizowanych przez operatorów w ramach pakietów linii komunikacyjnych;
6. Przyznanie przewoźnikom komercyjnym możliwości ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych za przejazd. Umożliwi to szeroką dostępność biletów z ulgą ustawową dla pasażerów, zarówno w przewozach użyteczności publicznej, jak i przewozach realizowanych przez tzw. przewoźników komercyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Weber Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.05.2019
Rejestr zmian