Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD212
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 878) związana jest z końcem okresu jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz wydłużeniem przez Komisję Europejską okresu obowiązywania warunków udzielania pomocy regionalnej, określonych w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.7.2013), do końca 2021 r. Wskazane powyżej Wytyczne na lata 2014-2020 zawierają zasady ustalania krajowych map pomocy regionalnej dla poszczególnych państw członkowskich, w których określone są regiony kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz maksymalne intensywności tej pomocy. W przypadku Polski krajowa mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 została zawarta w przedmiotowym rozporządzeniu. Z uwagi jednak m.in. na sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania Wytycznych na lata 2014-2020 do końca 2021 r. W celu umożliwienia dalszego udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej w 2021 r. konieczne jest zatem odpowiednie przedłużenie okresu obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Okres obowiązywania rozporządzenia przedłużony zostanie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes UOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry