Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD137
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw powiązana jest ściśle z obowiązkiem jaki nakłada na Ministra Finansów Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, gdzie Minister Finansów został wskazany jako realizator wiodący w zadaniu 3 działaniu 5 w Planie działań w pkt 4.2 p t.: Przygotowanie i wdrożenie przepisów umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a także w związku z inicjatywą Najwyższej Izby Kontroli odnoszącą się do wprowadzenia do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachowań związanych z naruszeniami przepisów w zakresie udzielania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Informacja o wynikach kontroli – Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne, Delegatura w Bydgoszczy, LBY.410.007.00.2015, nr ewid. 206/215/P/15/068/LBY).
Ponadto projekt usprawnia system odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zmianę przepisów proceduralnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przygotowanie przepisów umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod unormowań przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a także wprowadzenie do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachowań związanych z naruszeniami przepisów w zakresie udzielania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Usprawnienie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych nastąpi m. in. poprzez zmianę terminów przechowywania niedoręczonej korespondencji i opracowanie regulacji w tym zakresie na wzór norm zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Patkowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry