Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID72
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualizacja Programu w zakresie wydłużenia okresu jego realizacji o jeden rok tj. do 2025 r. oraz harmonogramu finansowania Programu wieloletniego środkami budżetu państwa polegająca na przesunięciu środków, które nie zostaną wydatkowane w 2020 r. w wysokości 48 825 tys. zł na rok budżetowy 2025 wynikające z braku możliwości wydatkowania przez Inwestora w pełnej wysokości środków budżetu państwa zaplanowanych na 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy” w zakresie okresu realizacji - wydłużenie o rok, oraz harmonogramu finansowania z części 46 – Zdrowie w 2020 r. i 2025 r. Pozwoli to na właściwą realizację zadania inwestycyjnego i uzyskanie zakładanych efektów rzeczowych tj. wybudowanie nowego obiektu szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w istniejących budynkach szpitala w celu zwiększenia możliwości szpitala w zakresie świadczenia kompleksowych usług medycznych, poprawy ich jakości oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2020
do góry